Pracovné, pobytové a služobné cesty pre občanov Spojeného kráľovstva na Slovensko od 1. januára 2021: čo sa zmenilo? Prisťahovalectvo

Pravidlá pre občanov Spojeného kráľovstva žijúcich a pracujúcich na Slovensku a pre obchodných cestujúcich zo Spojeného kráľovstva na Slovensko sa zmenia 1. januára 2021. Tento článok vysvetľuje.

1. Orientácia

1.1 Boli vydané nejaké smernice o tom, ako môžu občania Spojeného kráľovstva získať stabilný pobytový stav a pracovné povolenie s účinnosťou od 1. januára 2021 a aký doklad o pobyte sa vyžaduje od súčasných obyvateľov, aby si udržali svoj štatút?

Áno.
Slovenský parlament prijal zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody. Tento zákon sa zaoberá právnym postavením občanov Spojeného kráľovstva vo vzťahu k ich bydlisku, výkonu regulovaných povolaní, sociálnemu zabezpečeniu a iným záležitostiam.

2. Služobná cesta

2.1 Potrebujú zamestnanci Veľkej Británie pracovné vízum od 1. januára 2021?

Č.
Nariadenie (EÚ) 2019/592 vydané 10. apríla 2019 oslobodzuje občanov Spojeného kráľovstva od schengenských vízových povinností. Účinné odo dňa, keď Spojené kráľovstvo už nepodlieha právnym predpisom Európskej únie. Občania Spojeného kráľovstva môžu vstúpiť do schengenského priestoru a zostať v ňom najviac 90 dní v ktoromkoľvek období 180 dní.

Schengenská výnimka nadobúda účinnosť 1. januára 2021 na základe dohody o vystúpení („WA“).

Avšak aj keď majú povolený vstup a pobyt bez víz, môžu stále potrebovať pracovné povolenie a prechodný pobyt na účely zamestnania. Pri krátkodobých obchodných rokovaniach sa nevyžaduje vyššie uvedená požiadavka na 90 dní (t. J. Pracovná cesta atď.), Pracovné povolenie.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí prichádzajú na Slovensko pracovať a pracovať dlhšie ako 90 dní, musia získať individuálne povolenie alebo pracovné povolenie a povolenie na pobyt na účely zamestnania, ktoré zahŕňajú zložitý proces vybavovania žiadostí.

2.2 Aké doklady sa požadujú pri príchode na služobnú cestu od 1. januára 2021?

READ  Slovenské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že hospitalizácia v dôsledku objavujúceho sa korónového vírusu dosiahla historicky najvyššiu úroveň

„Cestovné doklady (platný cestovný pas) majú platnosť najviac desať rokov a platia najmenej tri mesiace po zamýšľanom dátume odletu zo Slovenska.
Platné vízum, ak sa vyžaduje.
Preukázanie dĺžky pobytu a jeho účelu ako hraničného kontrolóra môže vyvolať ďalšie otázky týkajúce sa dĺžky a účelu pobytu.
„Dôkaz, že občan tretej krajiny má dostatočné prostriedky na živobytie po celú dobu plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny pôvodu.

2.3 Potrebujú občania Spojeného kráľovstva ďalšie povolenie na prácu na pracovných cestách od 1. januára 2021, ak nedôjde k dohode?

Nie, po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa očakáva, že bude pokračovať recipročný bezvízový režim pre krátkodobé pobyty (do troch mesiacov) a cestovanie za účelom cestovného ruchu.

3. Práca a bydlisko

3.1 Potrebujú občania Spojeného kráľovstva povolenie na prácu a pobyt na Slovensku od 1. januára 2021?

Nie, za predpokladu, že občania Spojeného kráľovstva splnia požiadavky na to, aby občania členských štátov EÚ pobývali na Slovensku po dobu dlhšiu ako tri mesiace (napríklad štúdium, zamestnanie a podnikanie) od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Ostatní občania Spojeného kráľovstva, ktorí k dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, budú potrebovať pracovné povolenie a povolenie na pobyt za rovnakých podmienok ako v iných krajinách.

3.2 Ak sa vyžaduje pracovné povolenie, vzťahujú sa nejaké kvóty na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín?

Č.
Neexistuje žiadna všeobecná kvóta, avšak existuje jedno obmedzenie pre pracovné miesta, kde je nedostatok pracovníkov, pretože je zavedený nový zrýchlený proces podávania žiadostí o povolenia (s účinnosťou od 1. januára 2019). V takom prípade je zamestnanie občana tretej krajiny povolené iba vtedy, ak menej ako 30% pracovnej sily určeného zamestnávateľa tvoria občania iných krajín).

READ  [VIDEO] Bling Empire: Trailer for Netflix Reality

3.3 Ak sa vyžaduje povolenie na prácu od 1. januára 2021, aké kategórie povolení sa zvyčajne udeľujú?

Podľa štatistík Ústredného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú najbežnejšie kategórie:
Operátori strojov a zariadení;
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci;
Vysoko kvalifikovaný personál a odborníci.

3.4 Ak je potrebné povolenie na prácu alebo pobyt od 1. januára 2021, ako dlho trvá konanie?

Oprávnené alebo sezónne práce
Zamestnávateľ musí oznámiť voľné pracovné miesto slovenskému úradu práce 15 dní pred podaním žiadosti o povolenie na prechodný pobyt občanom tretej krajiny.
Neoprávnená práca
Zamestnávateľ musí oznámiť voľné pracovné miesto slovenskému úradu práce 20 dní pred podaním žiadosti o povolenie na prechodný pobyt občanom tretej krajiny.
Príslušný policajný útvar rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej predloženia (alebo v osobitných prípadoch do 30 dní).
Postup môže trvať jeden až šesť mesiacov, pretože je zložitý a zákonná lehota sa zvyčajne predlžuje z dôvodu nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov alebo z dôvodu neúplnosti a vyžadovania ukončenia.

3.5 Aké štátne poplatky sa platia v prípade, že sa od 1. januára 2021 vyžaduje povolenie na prácu a pobyt?

Prechodný pobyt na účel práce: 165,50 EUR / 170 EUR
Prechodný pobyt na účely sezónnych prác: 33 € / 35 €
Žiadosť o modrú kartu EÚ: 165,50 EUR / 170 EUR

4. Aké formality platia pre pracovníkov na hranici v Spojenom kráľovstve pracujúcich na Slovensku, ktorí však od 1. januára 2021 žijú v inej krajine?

V súčasnosti existujú konkrétne povinnosti z dôvodu pandémie COVID-19.
Ak má pracovník trvalé alebo prechodné bydlisko v pohraničných oblastiach susednej krajiny do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na Slovensko, musia mať títo zamestnanci potvrdenie o existencii pracovného vzťahu alebo pracoviska na Slovensku v maximálnej vzdialenosti 30 km po ceste. V takom prípade sa od zamestnanca nevyžaduje, aby absolvoval domácu karanténu pre COVID-19.

READ  Živé vysielanie, plán, zostava - termín

5. Od akého dátumu sú občania iných krajín oprávnení požiadať o trvalý pobyt?

Päť rokov legálneho pobytu na Slovensku (podľa podmienok).
Päť rokov legálneho a nepretržitého pobytu na území členského štátu Európskej únie ako držiteľ modrej karty; Podlieha však legálnemu a nepretržitému dvojročnému pobytu na Slovensku pred podaním žiadosti o povolenie na trvalý pobyt (za určitých podmienok).

6. Aké kroky môžu občania Spojeného kráľovstva v súčasnosti podniknúť na zabezpečenie svojho pobytu a pracovného stavu?

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci (ako sú manželia, vnuci a starší príbuzní), ktorí majú na Slovensku pobyt päť rokov (alebo za určitých podmienok, za určitých podmienok, menej) pred dátumom brexitu, budú považovaní za dlhodobých. obyvateľov, čo znamená, že môžu zostať a pracovať na Slovensku bez akýchkoľvek časových obmedzení.
Tí, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, ale zdržiavajú sa na Slovensku viac ako tri mesiace pred dátumom brexitu (napríklad na študijné, pracovné alebo obchodné účely), budú môcť na Slovensku zostať obmedzený čas. Ich dlhodobý pobyt sa bude považovať za obmedzený na päť rokov. Po skončení tohto obdobia budú môcť na neobmedzený čas požiadať o trvalý pobyt.
Všetci občania Spojeného kráľovstva musia do 30. júna 2021 získať nový pobytový preukaz pre občanov tretích krajín (z krajín mimo EÚ) alebo nahradiť štandardný pobytový preukaz EÚ preukazom mimo EÚ (Povolenie na pobyt).

Obsah tohto článku má poskytnúť všeobecnú príručku k tejto téme. Za vašich okolností sa odporúča poradiť sa s odborníkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *