Znižovanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi Slovenska je nevyhnutné pre ekonomický rast

Slovensko má jednu z najvyšších regionálnych ekonomických disparít spomedzi krajín EÚ. S hrubým národným dôchodkom na obyvateľa V hodnote 32 450 dolárov Paritou kúpnej sily v roku 2021 patrí Slovensko do skupiny vysokopríjmových ekonomík. Jej hospodársky rast však nebol inkluzívny, čo prehlbovalo sociálne rozdiely, najmä na regionálnej úrovni. Vysoko urbanizovaný Bratislavský kraj je najmenší v rámci Slovenska, no patrí medzi najbohatšie regióny v Európskej únii s HDP na obyvateľa 43 070 USD (39 704 eur) v roku 2022 – 2,3-krát vyššie než je celoštátny priemer.

Regionálne rozdiely sa zaznamenávajú aj v ukazovateľoch blahobytu, ako je miera nezamestnanosti, životné prostredie, úroveň vzdelania a prístup k službám vrátane telekomunikácií a internetu. Medzery sú špeciálne Úžasné Pokiaľ ide o prácu, príjem a bezpečnosť.

Vyplýva to z kombinácie pomalosti Ekonomický rast a vytváranie pracovných miest V zaostalej východnej a strednej časti krajiny, ako aj slabá mobilita pracovnej sily, tieto rozdiely vo vývoji v regiónoch Slovenska brzdia celkový trvalo udržateľný rozvoj krajiny. Okrem toho hospodárske spomalenie v posledných rokoch ukázalo potrebu štrukturálnych ekonomických reforiem na zabezpečenie budúceho rastu. Aby Slovensko naplno využilo svoj ekonomický potenciál, musí zmenšiť rozdiely medzi svojimi regiónmi.

kórejský

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je poskytnúť technickú a finančnú pomoc na riešenie existujúcich úzkych miest vrátane problémov s hospodárskou a inštitucionálnou kapacitou.

Od roku 2018 pomáhame Slovensku zmenšovať medzery v regionálnom rozvoji prostredníctvom… Iniciatíva záchytných zón (CuRI), spustený v partnerstve medzi Európskou komisiou (EK) a Svetovou bankou. CuRI poskytovalo praktickú technickú podporu menej rozvinutým regiónom na prekonanie bariér a prekážok rozvoja identifikovaných regionálnymi orgánmi. Spočiatku sme podporovali Prešovský samosprávny kraj (PSK) a CuRI sa následne rozšíril o Košický (KSK) a Banskobystrický kraj (BBSK).

Tieto tri vybrané regióny sú najchudobnejšie na Slovensku a patria medzi 30 najchudobnejších regiónov Európskej únie. Utrpeli demografický pokles a ich ekonomiky závisia od sektorov s nízkou produktivitou, ako je baníctvo, lesníctvo a poľnohospodárstvo. Tieto tri regióny sú tiež domovom vysokej hustoty rómskych komunít, jednej z najzraniteľnejších a marginalizovaných skupín v krajine. Navyše PSK, KSK a BBSK nemali dostatočné inštitucionálne kapacity, čo malo za následok nízku efektívnosť využívania fondov EÚ pre regionálny rozvoj a súdržnosť.

READ  Slovensko sa pripája k Poľsku a posiela MiGy-29 na Ukrajinu

Dosiahnuté výsledky

Prostredníctvom CuRI sme pomohli vyššie uvedeným regiónom vyvinúť riešenia na riešenie súčasných úzkych miest, ktoré bránia ich rozvoju, ktoré boli následne rozšírené s využitím zdrojov EÚ. Naša podpora sa zamerala na investície do kvality stredného odborného vzdelávania a jeho lepšie zosúladenie s požiadavkami trhu práce s cieľom zlepšiť príležitosti pre mladých ľudí a prispieť k tvorbe nových pracovných miest a odvetví. CuRI tiež pomohla zúčastneným regiónom dosiahnuť zmenu v praxi zvýšením energetickej účinnosti vo verejných budovách, zlepšením miestnej verejnej dopravy, ako aj rozvojom základnej hygienickej infraštruktúry v odľahlých oblastiach. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti týchto regiónov iniciatíva podporila rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne PSK. Náš tím vytvoril aj model integrovanej starostlivosti o seniorov v Južnom Gemeri, BBSK a podporili sme inklúziu marginalizovaných rómskych komunít vo všetkých troch krajoch.

Základom všetkých týchto aktivít bolo budovanie kapacít miestnych samospráv, ktoré im poskytnú potrebné nástroje na efektívne riadenie regionálneho a mestského rozvoja a strategickejšie verejné investície. Išlo o pomoc s (otvorenou) geopriestorovou infraštruktúrou v regiónoch KSK a PSK so zameraním na zlepšenie analytických a rozhodovacích procesov. K dnešnému dňu prilákali zúčastnené regióny viac ako 250 miliónov dolárov v investíciách z národných programov financovaných EÚ ako výsledok politického poradenstva a budovania kapacít, ktoré poskytuje CuRI.

Čo potom?

V dôsledku prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajinu boli tieto tri regióny svedkami veľkého prílevu utečencov v dôsledku ich blízkosti k hraniciam.

Budeme pokračovať v podpore Slovenska pri dosahovaní komplexného regionálneho rozvoja prostredníctvom CuRI. Plánované aktivity budú založené na ochrane a integrácii ohrozených skupín obyvateľstva, rozvoji cestovného ruchu, skvalitnení stredného odborného školstva, vytvorení prostredia pre posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzi miestnymi výskumnými inštitúciami a priemyslom, ako napr. ako aj integrácia sociálnych a ekonomických činností. Služby zdravotnej starostlivosti. Očakávame tiež, že regióny využijú aktivity CuRI na prispôsobenie a riešenie potrieb utečencov ako novej zraniteľnej skupiny zlepšením existujúcich aktivít a prípadným pridaním nových po dohode s Európskou komisiou a Svetovou bankou.

READ  EAM Jaishankar navštevuje Dubajský veľtrh; Stretnite sa s kolegami zo Slovenska, Cypru a Luxemburska

Spoluprácou môžeme posilniť živobytie v odľahlých a vidieckych komunitách a pomôcť tak zvýšiť prosperitu pre všetkých na Slovensku.

Viac informácií o CuRI nájdete tu: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/slovakia-Catching-up-regions

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *