Prieskum: Ratingová akcia: Moody’s potvrdzuje, že UniCredit v Českej republike a na Slovensku vzhľadom na depozitný rating A3 mení výhľad na negatívny zo stabilného


Neexistujú žiadne relevantné údaje.

© 2022 Moody’s Corporation a Moody’s Investors Service, Inc. a Moody’s Analytics, Inc. a/alebo jej poskytovatelia licencií a pridružené spoločnosti (spoločne „MOODY’S“). Všetky práva vyhradené.

Úverové ratingy vydané pridruženými spoločnosťami s úverovým ratingom MODY sú ich aktuálne názory na relevantné budúce úverové riziko subjektov, úverové záväzky, dlhové alebo podobné dlhové cenné papiere, materiály, produkty alebo prospekty ponúkané Spoločnosťou môžu zahŕňať takéto aktuálne názory. MODY’S definuje úverové riziko ako riziko, že jednotka nesplní svoje zmluvné finančné záväzky v čase ich splatnosti a akékoľvek odhadované finančné straty v prípade zlyhania alebo zníženia hodnoty. Informácie o typoch zmluvných finančných záväzkov, na ktoré sa vzťahujú úverové ratingy MODY, nájdete v príslušných ratingových kódoch a definíciách MODY. Úverové ratingy sa nezaoberajú žiadnymi inými rizikami, vrátane, ale nie výlučne: rizika likvidity, rizika trhovej hodnoty alebo kolísania cien. Úverové ratingy, neúverové ratingy („Hodnotenia“) a iné názory vyjadrené v publikáciách MOODY nie sú vyjadreniami súčasných alebo historických faktov. Publikácie MOODY’S môžu obsahovať aj kvantitatívne odhady úverového rizika založené na modeli a relevantné názory alebo komentáre publikované spoločnosťou MODY’S ANALYTICS, INC. a/alebo jej pridružených spoločností. Úverové ratingy, ratingy, názory a iné publikácie spoločnosti MOODY nepredstavujú ani neposkytujú finančné alebo investičné poradenstvo a neposkytujú úverové ratingy, ratingy, názory a iné príspevky spoločnosti MODY, ani nepredkladajú návrhy ani finančné návrhy. Úverové ratingy, ratingy, názory a iné publikácie MOODY nekomentujú vhodnosť investície pre konkrétneho investora. MOODY’S vydáva svoje úverové ratingy, ratingy a iné stanoviská a vydáva svoje publikácie s očakávaním a porozumením, že každý investor si s náležitou starostlivosťou vypracuje vlastnú štúdiu a hodnotenie daného cenného papiera.

Úverové ratingy, ratingy, iné názory a publikácie spoločnosti MODY nie sú určené na použitie pre retailových investorov a môžu byť nevhodné a nevhodné, aby retailoví investori používali úverové ratingy, ratingy alebo iné hodnotenia alebo návrhy MOODY. V prípade pochybností by ste sa mali obrátiť na svojho finančného poradcu alebo iného odborného poradcu.

READ  Okrúhle stoly kvalifikácie na Svetový pohár vo futsale: Zápasy a výsledky | Svetový pohár vo futsale

Všetky informácie v tomto dokumente sú chránené zákonom, vrátane, bez obmedzenia, zákona o autorských právach a žiadna z týchto informácií sa nesmie kopírovať, reprodukovať, preformátovať, prenášať, distribuovať, redistribuovať alebo redistribuovať na tento účel, a to vcelku alebo čiastočne, v akejkoľvek forme alebo spôsobom. alebo akýmikoľvek prostriedkami, akoukoľvek osobou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MOODY.

Úverové ratingy, ratingy, názory a iné publikácie MODY nie sú určené na použitie kýmkoľvek ako referenčný bod, pretože tento výraz slúži na regulačné účely a nemal by sa používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol priniesť pozitívny výsledok.

Spoločnosť MOODY’S získala všetky informácie v tomto dokumente zo zdrojov, o ktorých sa domnieva, že sú presné a spoľahlivé. Vzhľadom na možnosť ľudskej alebo mechanickej chyby, ako aj iných faktorov, sú všetky informácie v tomto dokumente poskytované „tak ako sú“ bez záruky akéhokoľvek druhu. MOODY’S prijíma všetky potrebné opatrenia, aby informácie, ktoré používate pri určovaní úverového ratingu, boli dostatočne kvalitné a zo zdrojov, ktoré MOODY’S považuje za spoľahlivé, vrátane nezávislých externých zdrojov, ak je to vhodné. Spoločnosť MOODY’S však nie je audítorom a nemôže v každom prípade nezávisle overovať alebo validovať informácie obsiahnuté v procese hodnotenia alebo pri príprave svojich publikácií.

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ MOODY’S A JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA SA ZRIEKAJÚ AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VOČI AKEJKOĽVEK OSOBE ALEBO SUBJEKTE ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME ZODPOVEDAJÚCEHO, NEPRIAMENEHO ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S TU UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO POUŽÍVANÍM, ALEBO NIE Schopnosť použiť akékoľvek takéto informácie, aj keď MOODY’S alebo ktorýkoľvek z jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, agentov, zástupcov, poskytovateľov licencií alebo dodávateľov bol vopred upozornený na možnosť takéto straty alebo škody zahŕňajú, ale nie výlučne: (a) akúkoľvek stratu súčasného alebo plánovaného zisku alebo (b) akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne, keď príslušný finančný nástroj nie je predmetom úverového ratingu prideleného MOODY’S.

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ MOODY’S A JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIE A DODÁVATELIA ODMIETNUTIA ZODPOVEDNOSTI ZA AKÚKOĽVEK PRIAMU ALEBO KONKURENČNÚ STRATU ALEBO POŠKODENIE AKEJKOĽVEK OSOBY, NIE JE VNÚTORNÉ úmyselné pochybenie alebo akýkoľvek iný typ zodpovednosti, ktorú nemožno vylúčiť zo zákona, aby sa predišlo pochybnostiam) zo strany spoločnosti MOODY’S alebo ktoréhokoľvek z jej riaditeľov, predstaviteľov, zamestnancov, agentov, zástupcov, poskytovateľov licencií alebo akýchkoľvek nepredvídaných udalostí v rámci alebo mimo kontroly spoločnosti MOODY’S alebo dodávateľov, vyplývajúce z alebo v súvislosti s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente alebo použitím alebo nemožnosťou použiť ktorúkoľvek z týchto informácií.

READ  Google spúšťa kampaň proti dezinformáciám o ukrajinských utečencoch | novinky | DW

Neposkytuje sa žiadna záruka, výslovná alebo implicitná, čo sa týka presnosti, včasnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti akéhokoľvek úverového ratingu alebo ratingu alebo akéhokoľvek názoru alebo iných informácií poskytnutých alebo predtým poskytnutých spoločnosťou alebo čímkoľvek iným.

Spoločnosť Moody’s Investors Service, Inc. , úplne vlastnená úverová ratingová agentúra Moody’s Corporation („MCO“), týmto zverejňuje, že väčšina emitentov dlhových cenných papierov (vrátane podnikových a komunálnych dlhopisov, dlhopisov, cenných papierov a komerčných cenných papierov) a prioritných akcií hodnotených spoločnosťou Moody’s Investors Service, Inc. , pred pridelením akéhokoľvek úverového ratingu, súhlasil, že zaplatí spoločnosti Moody’s Investors Service, Inc. za názory a služby hodnotenia bonity, ktoré poskytujete, v rozmedzí od 1 000 USD do takmer 5 000 000 USD. MCO a Moody’s Investors Service tiež udržiavajú zásady a postupy na riešenie nezávislosti operácií úverových ratingov a úverových ratingov Moody’s Investors Service. Informácie týkajúce sa určitých závislostí, ktoré môžu existovať medzi MCO a hodnotenými subjektmi a medzi subjektmi s úverovým ratingom od Moody’s Investors Service, ktoré Komisii pre cenné papiere a burzu verejne oznámili vlastnícky podiel na MCO väčší ako 5 %, sa zverejňujú každoročne na www.moodys.com pod názvom „Vzťahy s investormi – Corporate Governance – Riaditeľ a akcionárska politika.“

Dodatočné podmienky len pre Austráliu: Akékoľvek zverejnenie tohto dokumentu v Austrálii podlieha licencii Moody’s Australian Financial Services License, Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61003399657AFSL 336969 a/alebo Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 941051396972 AFSL 3835699. Tento dokument je určený len na poskytovanie „veľkoobchodným zákazníkom“ v zmysle § 761G zákona o obchodných spoločnostiach z roku 2001. Pokračovaním v prístupe k tomuto dokumentu v rámci Austrálie prehlasujete spoločnosti MOODY’S, že ste alebo pristupujete k dokumentu ako zástupca „Veľkoobchodného zákazníka“, ktorému ani vy, ani subjekt, ktorý zastupujete, nezverejníte tento dokument ani jeho obsah priamo alebo nepriamo „Maloobchodným zákazníkom“ v zmysle § 761G zákona o obchodných spoločnostiach z roku 2001. Úverový rating MOODY’S je názor na jej úverovú bonitu za dlhový záväzok emitenta, nie na majetkové cenné papiere emitenta ani na akúkoľvek formu zabezpečenia dostupnú pre retailových investorov.

READ  Mladým Slovákom chýbajú znalosti o okupácii v roku 1968

Dodatočné podmienky len pre Japonsko: Moody’s Japan KK („MJKK“) je úplne vlastnená úverová ratingová agentúra Moody’s Group Japan GK, 100% dcérska spoločnosť Moody’s Overseas Holdings Inc. , ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou MCO. Moody’s SF Japan KK („MSFJ“) je 100% dcérskou spoločnosťou MJKK Corporation. MSFJ nie je národne uznávanou štatistickou ratingovou organizáciou („NRSRO“). Úverové ratingy pridelené MSFJ preto nie sú úverové ratingy NRSRO. Úverové ratingy mimo NRSRO prideľuje subjekt, ktorý nie je NRSRO, a preto sa ratingový záväzok nebude kvalifikovať pre určité typy transakcií podľa zákonov Spojených štátov amerických. MJKK a MSFJ sú ratingové agentúry registrované v Japonskej agentúre pre finančné služby a ich registračné čísla sú číslo 2 a 3 komisára úradu pre finančné služby (ratingy).

MJKK alebo MSFJ (podľa potreby) týmto zverejňujú, že väčšina emitentov dlhových cenných papierov (vrátane podnikových, komunálnych, dlhopisových, komerčných a komerčných cenných papierov) a prioritných akcií hodnotených MJKK alebo MSFJ (podľa potreby) má pred pridelením akéhokoľvek úverového ratingu, Súhlaste so zaplatením MJKK alebo MSFJ (podľa potreby) za názory a úverové ratingové služby, ktoré poskytuje, v rozmedzí od 100 000 JPY do približne 550 000 000 JPY.

MJKK a MSFJ tiež udržiavajú zásady a postupy na splnenie japonských regulačných požiadaviek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.