Obehové hospodárstvo v centre nového projektu financovaného EÚ – EURACTIV.com

Prechod na obehové hospodárstvo je globálnou výzvou. V dôsledku zvyšujúcej sa spotreby a silného tlaku na zdroje spoločnosť čelí čoraz väčšiemu nedostatku základných zdrojov a obrovskému zaťaženiu životného prostredia. Pri pohľade na vplyv odvetvia stavebníctva na životné prostredie je potrebné poznamenať, že je zodpovedný za viac ako 37 % celkovej produkcie odpadu v Európskej únii (Eurostat, 2021), čo z neho robí jeden z najväčších tokov odpadu v Európe. Preto je jedným zo sektorov, kde môže mať posun ku kruhovým riešeniam výrazný dopad na spoločnosť a znížiť tlak na našu planétu.

Roberta Stankivisiot je vedúcou projektu v FIEC.

Tvorcovia politík na úrovni EÚ pracujú na realizácii koncepcie obehového hospodárstva. Súčasným cieľom Zelenej dohody EÚ je transformovať rôzne priemyselné odvetvia s cieľom znížiť produkciu odpadu, podporiť recykláciu a urobiť obehové produkty štandardom v EÚ. Spomedzi rôznych hospodárskych odvetví, od ktorých sa očakáva, že prispejú k tejto okružnej ceste, je stavebný sektor jedným z najsľubnejších.

Európska únia rieši environmentálnu stopu stavebného sektora predovšetkým prostredníctvom Rámcovej smernice o odpadoch (2008/98/ES), ktorá stanovuje základné pojmy a definície pre nakladanie so stavebným a demolačným odpadom (CDW) a predpisuje členským štátom ciele pre obnovu škôd pri kolízii. Údaje Eurostatu o nakladaní s kovovou časťou CDW v roku 2018 ukazujú, že recyklácia je dominantnou formou hospodárenia vo väčšine krajín EÚ.

Pri pohľade na regionálne rozdiely krajiny juhovýchodnej Európy (SEE) ako Bulharsko, Slovensko, Rumunsko a Chorvátsko zaostávajú za západnými krajinami, pokiaľ ide o postupy zhodnocovania materiálov a recyklácie. Údaje Eurostatu skutočne ukazujú, že napríklad v Bulharsku sa 24 % minerálneho CDW recykluje a zvyšok (76 %) sa zvyčajne skládkuje.

V mnohých oblastiach môžu niektoré druhy odpadu na skládkach predstavovať zdravotné a environmentálne riziká pre obyvateľov. Tieto nízke počty recyklácie stavebného odpadu možno vysvetliť stavebnými postupmi z minulosti, ktoré veľmi sťažujú sledovanie výrobkov a materiálov v budovách. Táto pozícia dokazuje dôležitosť nasadenia inovatívnych riešení na zvládanie kolízií, ktoré prostredníctvom vývoja ekonomicky životaschopných a škálovateľných modelov môžu urýchliť prechod na kruhovú výstavbu v regióne juhovýchodnej Európy. Týka sa to najmä sektorov, ako sú cesty (rekonštrukčné a sanačné činnosti), domáca výstavba (búranie budov) a priemyselné podniky (rekonštrukcia a demolácie), ktoré sú najväčšími pôvodcami odpadu v regióne.

READ  Návšteva na posilnenie ekonomických vzťahov: slovenská delegácia

S cieľom zvýšiť dostupnosť opätovne použitých a recyklovaných stavebných produktov v celej Európe sa FIEC rozhodla zúčastniť sa na projekte MOBICCON-PRO, financovanom v rámci programu EÚ Horizon Europe. Jej celkovým cieľom je vyvíjať, dodávať a demonštrovať inovatívne integrované obehové riešenia na obnovu zdrojov zo stavebného a demolačného odpadu.

Koordinátor projektu Glavbolgarstroy Holding AD (GBS), ktorý je najväčšou stavebnou skupinou v Bulharsku, si kladie za cieľ zintenzívniť popularizáciu CDW s cieľom prispieť k úplnému prechodu na obehové hospodárstvo v regióne SEE v súlade s cieľmi Zelenej dohody. . Počas úvodného stretnutia projektu v Sofii v januári generálna riaditeľka Glavbolgarstroy Holding AD pani Albina Angelova zdôraznila dôležitosť projektu pre región a jeho ambiciózne ciele.

Projekt MOBICCON-PRO pozostáva z desiatich partnerov z piatich európskych krajín (Bulharsko, Francúzsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko a Srbsko), ktorí dúfajú, že počas piatich rokov dosiahnu niekoľko cieľov, vrátane:

  • Zriadenie regionálneho centra pre cirkularitu v Sofii v Bulharsku, ktoré bude fungovať ako „jednotné kontaktné miesto“ zahŕňajúce podniky, akademickú obec, výskumné a technologické organizácie, občiansku spoločnosť, verejné orgány, mimovládne organizácie, sektorové združenia a občanov aktívnych v CDW lúka. Po skončení projektu sa očakáva, že centrum bude pokračovať vo svojej práci ako asociácia manažmentu CDW, aby sa zabezpečilo, že výsledky projektu budú využité a reprodukovateľné.
  • Implementácia inovatívnych digitálnych technológií v procese pred demoláciou budov. Digitálna hustota stavebného sektora je nižšia ako 10 %, čo znamená, že sektor má veľmi nízku mieru využívania digitálnych technológií. Preto zavedením nových technológií na identifikáciu, meranie a kvalifikáciu materiálov a materiálov používaných v budovách projekt umožní lepšie triedenie a separáciu pri zdroji, čím sa uľahčí regenerácia a opätovné použitie.
  • Výstavba malého mobilného pilotného závodu na okraji Sofie na spracovanie a recykláciu CDW. Táto experimentálna inštalácia bude mobilná a bude sídliť v Sofii dva roky a potom sa presunie na testovacie a demonštračné účely na územie jednej zo štyroch bulharských samospráv, ktoré projekt podporujú.
  • Ukážka regionálneho kruhového konceptu CDW na rôznych miestach s cieľom demonštrovať reprodukovateľnosť: myšlienkou je predviesť prepracovaný proces, sekundárne stavebné materiály a produkty z recyklovaného CDW, ako aj ich nové aplikácie v rôznych stavebných a environmentálnych prostrediach.
  • Zvýšiť povedomie o recyklačných postupoch a zmeniť postoj spoločnosti k recyklácii. V súčasnosti je v malých mestách stále nedostatočná infraštruktúra a nedostatočné environmentálne povedomie o recyklačných aktivitách. S inovatívnymi riešeniami navrhovanými v projekte sa zorganizuje niekoľko aktivít na šírenie a komunikáciu prostredníctvom verejných konferencií, publikácií a okrúhlych stolov, aby sa ukázali výhody recyklácie.
READ  Európska únia schvaľuje jednu miliardu eur ako pomoc Slovensku na prechod ekonomiky na nulu

Je dôležité poznamenať, že MOBICCON-PRO má ambíciu spojiť fyzické riešenia, ktoré sa prispôsobia terénu (mobilný závod) s najnovšími digitálnymi technológiami a aktívnou účasťou priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti s cieľom ponúknuť systémové riešenie pre manažment CDW. Dlhodobou ambíciou je zopakovať výsledky nielen v Bulharsku, ale aj v regióne.

Ďalšie informácie nájdete v časti https://mobiccon-pro.eu/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *