Slovenský regulátor povoľuje prevádzku 3. bloku JE Mochovce

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD – Úrad jadrového dozoru) oznámil, že vydal „povolenie na prevádzkovanie 3. bloku JE Mochovce, povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, použitým jadrovým palivom a jadrovým materiálom a povolenie na predčasné užívanie stavby“.

Výstavba jadrovej elektrárne Mochovce sa začala v roku 1982 a prvé dva bloky VVER-440 boli uvedené do prevádzky v rokoch 1998 a 1999. Výstavba druhej etapy elektrárne (Mochovce 3 a 4) sa začala v roku 1986, ale v roku 1992 bola po r. Sovietsky kolaps. Práce sa obnovili v roku 2009, ale po havárii vo Fukušime v roku 2011 boli opäť pozastavené, aby sa zmodernizovali, aby spĺňali nové bezpečnostné požiadavky. Projekt zaznamenal ďalšie oneskorenia v dôsledku finančných problémov a ťažkostí pri plnení regulačných požiadaviek. V dôsledku toho sa náklady zdvojnásobili. V roku 2009 bolo cieľom sprevádzkovať oba bloky do roku 2013 s celkovými nákladmi 2,8 miliardy EUR (3,4 miliardy USD). Tento odhad sa v roku 2020 zvýšil na približne 6,2 miliardy eur.

Prevádzkovateľ stanice, Slovenské elektrárne (SE) v decembri 2016 požiadal o povolenia na prevádzku 3. a 4. bloku, odber potrebného čerstvého paliva a prevádzkovanie skladov rádioaktívnych odpadov ako činnosti „predčasného použitia“. ÚJD však zistil nedostatky aplikácie „spôsobené stavom pripravenosti jadrového zariadenia 3. a 4. bloku Mochovce vykonať požadované skúšky a zdokumentovať ich výsledky“. Vyriešenie týchto problémov trvalo SE do februára 2018. Slovenský štát vlastní 34 % SE, zvyšok Slovakia Power Holdings, spoločný podnik talianskeho Enelu a českej energetickej skupiny EPH. EPH má možnosť kúpiť Enel po dokončení Mochoviec 3 a 4. Finančné ťažkosti Enelu projekt oddialili.

Aby sa situácia ešte viac skomplikovala. Spoločnosť JD dostala odvolanie proti svojim rozhodnutiam od rakúskej protiatómovej skupiny Global 2000, ktorá vyžaduje, aby tieto rozhodnutia boli prehodnotené. ÚJD odvolanie zamietol, no viedli k ďalším prieťahom. Spoločnosť Global 2000 opätovne vzniesla námietky, keď ÚJD vo februári 2020 zverejnil kladný návrh rozhodnutia o uvedení Mochoviec 3 do prevádzky a v máji 2021 vydal povolenia na uvedenie do prevádzky, čo viedlo k rozsiahlejším kontrolám. V januári 2022 spoločnosť JD oznámila návrh rozhodnutia o potvrdení rozhodnutia z mája 2021, v ktorom sa uvádza, že všetky možnosti odvolania sa vyčerpali. Potvrdilo to rozhodnutie z 25. augusta, ktorým sa Mochovce 3 umožnilo začať s prácami.

READ  COVID-19 Kľúčový vývoj v Európskej únii, Aktualizácia politiky a právnych predpisov 51 - Koronavírus (COVID-19)

„Investor musel preukázať pripravenosť reaktora na prvú zavážku palivovej kazety a začať komplexne aktívne skúšky vo všetkých uvažovaných oblastiach, od ukončenia stavebných prác, cez dokončenie montáže technologických systémov a úspešné overenie funkčnosti projektu sériu pasívnych systémových a integrovaných skúšok, odstraňovanie zistených nedostatkov a závad, zabezpečenie požiarnej a radiačnej ochrany, ochrany životného prostredia až po tím pripravenosti a prevádzkovú dokumentáciu,“ uviedol ÚJD.

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po 15 dňoch. „Z legislatívneho hľadiska je možné palivo, ktorým sa začína prevádzka jadrového zariadenia, nakladať v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,“ uviedol JD. Skutočné spustenie reaktora sa začne po dokončení zavážania paliva, ako uviedol vedúci elektrárne Mochovce Martin Mráz. Jadrové palivo pre reaktor je už pripravené v sklade čerstvého paliva.

„Po jeho dokončení prichádza fáza spúšťania energie, kde sa výkon reaktora postupne zvyšuje. Na dosiahnutie 100 % výkonu potrebujeme asi 18 týždňov,“ povedal. Fáza uvádzania do prevádzky končí po vykonaní všetkých fyzikálnych a energetických testov spustenia, pričom 144-hodinová demonštrácia beží na plný výkon. Reaktor začne dodávať elektrinu do siete po synchronizácii so sieťou, čo sa stane pri 20 % nominálnej kapacity.

Predsedníčka AKP Marta Zyaková však poznamenala, že stále dochádza k určitým oneskoreniam. Pre Rádio Slovensko uviedla, že skúšobná prevádzka a prevádzka bloku potrvá minimálne štyri mesiace. „Ak treba niečo zopakovať alebo spomaliť, potrvá to ešte niekoľko mesiacov,“ upozornila.

Osobitný vyslanec uviedol, že rozhodnutie o uvedení do prevádzky prišlo po niekoľkých kontrolách a technických skúškach všetkých systémov a zariadení, ktoré preukázali pripravenosť jadrového zariadenia na prevádzku. „Spustenie jadrového bloku je dôležitým míľnikom, je to skvelá správa pre našu spoločnosť aj Slovensko. Najmä teraz, v čase energetickej krízy,“ povedal generálny riaditeľ SE Branislav Strýcek. „Tretí blok Mochoviec a náš personál sú pripravení. Palivo začneme nakladať do reaktora hneď, ako toto povolenie nadobudne platnosť.“

READ  Adra hovorí, že pandémia COVID -19 sa nekončí pre krajiny celého sveta - Bulharsko

Osobitný vyslanec poznamenal, že operačnú pripravenosť 3. bloku preverili aj inšpekcie MAAE (misia pred OSART a Svetová asociácia prevádzkovateľov jadrových elektrární. Mochovce 3 s inštalovaným výkonom 471 MW by pokrývali približne 13 % územia SR). celková spotreba elektriny. Po spustení sa Slovensko stane sebestačným v zásobovaní krajiny elektrinou, uviedol rezort hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že spustenie bloku Mochovce 4 „môže byť zahájené približne 21. mesiacov, teda na jar 2024.“ „

Premiér Eduard Heger povedal, že Slovensko čakalo príliš dlho na spustenie Mochoviec 3, no zdôraznil, že bezpečnosť je na prvom mieste. Poznamenal však, že spustenie nového bloku prišlo v správnom čase, „pretože čelíme veľkej energetickej kríze“. Dodal, že Slovensko zvýši svoj podiel jadrovej energie na elektrine z 52 % na 65 %.


Foto: Mochovce Modul 3 a 4 (Poskytujú Slovenské elektrické)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.