Slovensko: Plán obnovy a odolnosti sa zameriava na medzinárodnú migráciu a integráciu

Slovensko Plán obnovy a odolnosti V roku 2021 ho schválila Rada pre hospodárske a finančné záležitosti Európskej únie (ECOFIN). Plán bol vypracovaný v reakcii na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické dopady, ako aj na dlhodobé systémové nedostatky slovenskej ekonomiky.

Plán obsahuje reformy a investície, ktoré majú potenciál nasmerovať Slovensko k zelenej a digitálnej budúcnosti. Bude nasledovať v roku 2018 Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR A 2021 Integračná politika v SR: perspektíva do roku 2025S osobitným zameraním na pracovnú migráciu vrátane otázok integrácie. Nevyhnutnú imigráciu (vysokokvalifikovaných) štátnych príslušníkov tretích krajín označuje za prínos pre rozvoj Slovenska v blízkej budúcnosti.

Plán tiež navrhuje reformovať existujúce politiky a legislatívu v oblasti imigrácie a integrácie na Slovensku a pracovať na prilákaní kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia ako reakciu na rastúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v krajine. Tento nedostatok je spôsobený rýchlym starnutím obyvateľstva, rozšírenou migráciou do zahraničia (5 % miestnej pracovnej sily v súčasnosti pracuje v zahraničí) a malým počtom migrujúcich pracovníkov (2,7 % z celkového počtu pracujúcich). Plán stanovuje cieľ zvýšiť v priebehu piatich rokov podiel vysokokvalifikovaných migrujúcich pracovníkov na Slovensku z 0,5 % na 1 % z celkovej populácie, čím sa do roku 2026 dosiahne ďalších približne 25 000 osôb. Cieľom je uľahčiť, zefektívniť a zefektívniť migráciu za prácou. Zavedením nových opatrení a úpravou existujúcich prísnych integračných politík.

Konkrétne opatrenia uvedené v pláne zahŕňajú:

  • Zjednodušiť postupy na získanie povolenia na prechodný pobyt a zlúčenie rodiny a zabezpečiť oficiálne uznanie dokladov o vzdelaní. S cieľom prilákať na Slovensko kvalifikované talenty a odborníkov sa im zjednoduší prístup do krajiny vrátane uznávania kvalifikácií v niektorých regulovaných povolaniach.
  • Spustenie integračných programov pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín vracajúcich sa zo zahraničia a ich rodiny. Vytvorí sa právny rámec na vytvorenie „jednotného kontaktného miesta“ pre integráciu a bude sa podporovať rozvoj jazykových, sociálnych a kultúrnych zručností zahraničných študentov, vysokokvalifikovaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Dôraz sa bude klásť aj na rozmanitosť v právnom poradenstve a nábore zamestnancov, pričom sa zohľadní etnický a rasový pôvod jednotlivcov.
  • Zamestnanci verejného sektora budú podporovaní pri zlepšovaní svojich jazykových znalostí a budovaní kapacít na podporu a presadzovanie integrácie cudzincov.
READ  Čo sa môže Slovensko naučiť od Litvy, Rumunska a Poľska?

Opatrenia uvedené v pláne sú určené len na podporu vysokokvalifikovaných cudzincov. Toto úzke zameranie je a Hlavný bod kritiky Od odborníkov z mimovládneho sektora, ktorí hovoria, že Slovensko by malo uľahčiť prístup k integračnej podpore pre všetky kategórie imigrantov.

Hlavným cieľom ozdravného plánu je premeniť Slovensko na „modernú“ krajinu s inovatívnou ekonomikou. Na základe súčasných plánov bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliardy eur na realizáciu reforiem a investícií načrtnutých v pláne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *