Slovenská republika – Nový zákon o skúške priamych zahraničných investícií – Vstupné / Zahraničné investície

Zákon č. 497/2022 Z. z. O skúmaní priamych zahraničných investícií („zákon o priamych zahraničných investíciách“), ktorý bol zverejnený 23. decembra 2022, bude mať významný vplyv na zahraničné investície na Slovensku, minimálne z hľadiska času potrebného na dokončenie transakcií. Zákon o priamych zahraničných investíciách nadobúda účinnosť 1. marca 2023. Nové pravidlá sa nevzťahujú na investície uskutočnené pred týmto dátumom.

01 Kedy by mala investícia podliehať schváleniu?

Skúška podľa zákona o priamych zahraničných investíciách sa týka zahraničných investícií uskutočnených zahraničnými investormi, ako sú definované v zákone o priamych zahraničných investíciách.

Zahraničné investície uskutočnené zahraničnými investormispadajú do kategórie významné zahraničné investície Môže sa uskutočniť len so súhlasom Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo školstva“). Významné zahraničné investície vláda SR definuje v samostatnom nariadení.

Podľa zákona o priamych zahraničných investíciách sa investícia uskutočňuje vtedy, keď nadobudne platnosť dohoda, ktorá sa týka investície. V praxi sa strany transakcií často nebudú môcť vyhnúť situácii, že niektoré klauzuly v zmluvách o zahraničných investíciách platia ešte pred získaním takéhoto súhlasu. Vzhľadom na vysoké pokuty, ktoré sa predpokladajú za porušenie zákona o priamych zahraničných investíciách, by strany týchto transakcií mali postupovať opatrne, aby sa vyhli doložkám, ktoré by sa mohli považovať za predčasné plnenie zmluvy (podobne ako pri kontrole fúzií „na skok so strelnými zbraňami“).

Pre zahraničné investície, ktoré uskutočníte, sa nevyžaduje žiadny predchádzajúci súhlas
Zahraniční investori, ktorí sa nepovažujú za „rozhodujúcich“. Ministerstvo školstva však môže takéto investície preskúmať aj do dvoch rokov od dátumu ich uskutočnenia. Táto kontrola môže viesť k zákazu investície s povinnosťou jej vrátenia. V dôsledku rizika zákazu investovania sa v mnohých prípadoch a na zabezpečenie právnej istoty môžu investori rozhodnúť pre nepovinné oznamovanie svojej investície. Dokončenie transakcie sa tým oneskorí minimálne dovtedy, kým nebude jasné, že MH SR neidentifikovalo žiadne riziká negatívneho dopadu svojich zahraničných investícií a v dôsledku toho nehrozí, že takáto investícia bude zablokovaná alebo schválená až dňa podmienenosti.

02 Definícia „zahraničných investícií uskutočnených zahraničnými investormi 02“

Definícia „zahraničných investorov“ a „zahraničných investícií“ v zákone o priamych zahraničných investíciách presahuje rámec toho, čo predpokladá nariadenie EÚ 2019/452, ktorým sa ustanovuje rámec pre kontrolu priamych zahraničných investícií v Únii. „zahraničných investorovPatria sem teda nielen fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ a právnické osoby, ktoré nemajú sídlo alebo miesto podnikania v Európskej únii, ale aj akákoľvek iná osoba (napríklad slovenské právnické osoby), ak sú súvisí nejakým spôsobom, ako je definované v zákone o priamych zahraničných investíciách, s akoukoľvek osobou z tretej krajiny uvedenej v zákone o priamych zahraničných investíciách Táto „osoba z tretej krajiny“ zahŕňa napríklad právnickú osobu alebo inú osobu, ktorej riadenie zdieľa orgán verejnej moci tretej krajiny (t. j. subjekt, ktorý sa podieľa na peňažnej hotovosti tretej krajiny).

READ  Slovensko môže zvážiť, že by Ukrajine poskytlo bojové lietadlá ruskej výroby

Kvalifikačné prepojenie existuje s osobou z tretej krajiny, napríklad ak je osoba z tretej krajiny konečným skutočným vlastníkom zahraničného investora alebo ak táto osoba poskytuje financovanie zahraničnej investície. Medzi zahraničných investorov patria aj rôzne typy trustov, ktoré sa v zákone o PZI kvalifikujú ako právna úprava majetku so zahraničnou zložkou, kde osoba z tretej krajiny zastáva postavenie uvedené v zákone o PZI.

zahraničná investícia s ním spojené (priamo alebo nepriamo). Cieľ. Cieľ akýkoľvek
Osoba so sídlom v Slovenskej republike. Zahraničná investícia podľa zákona o priamych zahraničných investíciách je investícia, ktorá to priamo alebo nepriamo umožňuje zahraničnému investorovi

  1. Získať cieľ alebo časť cieľa;

  2. efektívne uplatňovanie úrokov v cieli. Efektívny podiel je najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach objektu a v prípade významnej zahraničnej investície najmenej 10 % podiel

  3. Zvýšte aktívnu pozornosť v cieli. Efektívnym zvýšením podielu sa rozumie zvýšenie skutočného podielu zahraničného investora už existujúceho na základnom imaní alebo hlasovacích právach predmetu najmenej na 50 %, v prípade významnej zahraničnej investície najmenej na 20 %, a to vždy, keď bola dosiahnutá aspoň hranica 33 % alebo 50 %. Je potrebné poznamenať, že špekulatívne rozdelenie zahraničných investícií do viacerých investícií – tak, že každá z nich
    Samostatne nespĺňa kritériá Poskytnuté v definícii zahraničnej investície alebo významnej investície, ale kde Všetky tieto kritériá spolu spĺňajú– považuje sa to v rozpore so zákonom; výkon kontroly nad cieľom, kde definícia kontroly je použitá v slovenskom zákone o ochrane hospodárskej súťaže;

  4. kontrola cvičenia na účel, kde je definícia cenzúry taká, ako je použitá v slovenskom zákone o ochrane hospodárskej súťaže;

  5. Získajte vlastnícke právo alebo iné právo na fyzický majetok cieľ v prípade Veľmi dôležitá zahraničná investícia. „Iné právo“ znamená akékoľvek právo používať alebo nakladať s fyzickým majetkom na určitý účel. „Fyzické aktíva“ sú aktíva cieľa, ktoré boli nevyhnutné alebo nevyhnutne potrebné na vykonávanie činnosti daného cieľa a sú životne dôležité pre klasifikáciu zahraničnej investície ako investície do zahraničných vecí.

03 Aké faktory sa berú do úvahy pri vyšetrení?

V konaní o zahraničných investíciách podľa zákona o priamych zahraničných investíciách sa investície skúmajú z hľadiska ich vplyvu na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky a Európskej únie. Zákon o priamych zahraničných investíciách obsahuje zoznam faktorov, ktoré sa pri takomto skúmaní zohľadňujú. Patria sem podmienky súvisiace s cieľom; okolnosti týkajúce sa zahraničného investora; Osoby, ktoré kontrolujú alebo kontrolujú zahraničného investora; a širší kontext a okolnosti okolo plánovania alebo realizácie takejto zahraničnej investície. Súčasťou previerky sú konzultácie s viacerými poradnými orgánmi vrátane Policajného zboru SR a Slovenskej informačnej služby. Významnú úlohu zohráva aj Ministerstvo financií SR, ktoré sa pri preverovaní vyjadruje v prípade, že vznikne rozpor so záväznými záväzkami Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv o podpore a ochrane zahraničných investícií.

04 Ako vyzerá proces preverovania zahraničných investícií 04?

Proces preskúmania zahraničnej investície sa začína na základe žiadosti o preskúmanie predloženej investorom alebo na základe úradnej moci a pozostáva v zásade z týchto dvoch etáp:

  1. V prvej etape ide o zahraničné investície Bol preskúmaný z hľadiska rizika negatívneho vplyvu. Ak áno, v interiéri 45 dní Ministerstvo školstva po prijatí žiadosti o preskúmanie od investora nezasiela investorovi oznámenie o otvorení druhej etapy konania (etapa investičnej skúšky) a predpokladá sa, že neexistujú žiadne riziká negatívneho vplyvu zahr. investície boli identifikované;

  2. Druhá fáza (štádium investičného skríningu) pri stanovení rizika negatívneho vplyvu v prvej etape. V určitých prípadoch (napríklad pri preverovaní dôležitých zahraničných investícií) sa prvá fáza nespustí a postup začína samotným preverovaním.

Operáciu triedenia možno ukončiť pomocou a Rozhodnutie o schválení zahraničnej investície, rozhodnutie o podmienečnom schválení zahraničnej investíciealebo a Rozhodnutie o zákaze zahraničných investícií. Ak je investícia schválená s podmienkami, investor je povinný prijať určité zmierňujúce opatrenia, napríklad vzdať sa alebo zachovať určité práva alebo aktíva. Zmierňujúcim opatrením môže byť povinnosť určiť alebo určiť nezávislého manažéra, ktorý bude dohliadať na implementáciu zmierňujúcich opatrení. Zákon o priamych zahraničných investíciách dáva ministerstvu školstva právomoc zmeniť rozhodnutie o podmienečnom schválení investície, ak sa zmierňujúce opatrenia ukážu ako nedostatočné. Oprávnenie ministerstva školstva obnoviť rozhodnutie o schválení investície vytvára právnu neistotu. Ministerstvo školstva môže zakázať investovanie len na základe príslušného stanoviska vlády SR. Ak ministerstvo školstva v rámci 130 dní Odo dňa začatia previerky zahraničnej investície (otvorenie 2. etapy) nevydáva rozhodnutie o podmienečnom schválení investície a neposkytuje stanovisko vláde, že investícia má negatívny vplyv, predpokladá sa že ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie o schválení investície. Zákon o priamych zahraničných investíciách však počíta s predĺžením tejto lehoty, napríklad pri otvorení konzultácií na vyjadrenie investora k návrhu rozhodnutia vypracovanému ministerstvom životného prostredia.

05 Špeciálny systém pre transakcie zahŕňajúci prvky 05 kritickej infraštruktúry

Ministerstvo životného prostredia má podľa zákona o priamych zahraničných investíciách právo skúmať určité transakcie, ktoré zahŕňajú (priamo alebo nepriamo) prvky kritickej infraštruktúry v energetickom, farmaceutickom, nerastnom alebo chemickom sektore v súlade so zákonom č. 45/2011 Z. z. na kritickú infraštruktúru. Toto preskúmanie sa môže uskutočniť aj vtedy, keď transakcia nie je zahraničnou investíciou uskutočnenou zahraničným investorom, ako je definované v zákone o priamych zahraničných investíciách. Môže sa prevádzkovať prevodom alebo pridelením položky kritickej infraštruktúry, dosiahnutím priameho alebo nepriameho podielu na prevádzkovateľovi tejto položky vo výške viac ako 10 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach tohto prevádzkovateľa alebo dosiahnutím podielu, ktorý vedie k možnosti vplyvu na Manažment tohto prevádzkovateľa je porovnateľný s účinkom zodpovedajúcim tomuto záujmu. To platí aj v prípade, ak k prevodu dôjde v rámci exekučného konania alebo výkonu exekučného, ​​záložného alebo iného obdobného konania. Ministerstvo školstva informuje príslušného prevádzkovateľa, že jeho položka bola zapísaná do zoznamu kritickej infraštruktúry. Zoznam nie je verejný.

06 pokuty

Výška pokuty závisí od povahy porušenej povinnosti a pohybuje sa od 1 % až 2 % z celkového čistého obratu Zahraničný investor, osoba ovládajúca zahraničného investora, osoba ovládaná zahraničným investorom, so sídlom v predchádzajúcom hospodárskom roku (v prípade zahraničného investora, ktorý je právnickou osobou) alebo Od 100 000 eur do 1 milióna eur (V prípade zahraničného investora, ktorý je fyzickou osobou). Ak je hodnota investície Nad 2 % z celkových čistých tržieb investora sa hodnota investície použije ako maximálna pokuta. Pokuty možno ukladať aj častejšie a ukladajú sa nielen za závažné porušenia (napríklad uskutočnenie kritickej zahraničnej investície bez súhlasu), ale aj za také, ktoré sa považujú za menej závažné (napríklad porušenie oznamovacej povinnosti dokončenie investície alebo zapísať sa do registra partnerov verejného sektora).

1274628b. jpg

Obsah tohto článku má poskytnúť všeobecný návod na túto tému. Za takýchto okolností sa odporúča využiť rady odborníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *