Reforma „súdnej mapy“ SR

máj 2023 – Od 1. júna 2023 vstupuje do platnosti takzvaná reforma „súdnej mapy“ Slovenska, ktorá by podľa jej podporovateľov mala viesť k rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu súdnemu konaniu a zabezpečiť lepšie pracovné podmienky pre sudcov. Základným predpokladom reformy je: Špecializácia sudcov a súdov Pod piatimi hlavnými agendami – rodinná, občianska, trestná, obchodná a administratívna. Cieľom reformy je Zvýšenie efektívnosti výkonu súdnictva Povedie k mnohým zmenám: k zrušeniu mnohých existujúcich súdov, k vytvoreniu nových súdov a k presunu spisov medzi jednotlivými súdmi.

Reforma „súdnej mapy“ pozostáva z dvoch zákonov: (i) zákona č. 150/2022 sada. O zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa nových sídiel a súdnych oddelení a (2) zákona č. 151/2022 súbor. O zriadení správnych súdov a zmene a doplnení niektorých zákonov schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27.04.2022.

Mestské súdy v Bratislave a Košiciach

Najväčšou zmenou, ktorú reforma priniesla, je Vznik nových mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Doterajšie bratislavské okresné súdy 1 až 5 nahradia od 1. júna 2023 štyri mestské súdy, pričom agenda bude rozdelená medzi novovzniknuté súdy nasledovne:

 • Bratislava prvý mestský súd:
 • Mestský súd Bratislava II:
  • otázky rodinného práva;
  • Predbežné opatrenia a iné opatrenia prijaté súdom vo veciach týkajúcich sa rodinného práva;
  • Niektoré otázky týkajúce sa postavenia fyzických osôb;
 • Mestský súd Bratislava III:
  • obchodné spory;
  • Konkurzné a reštrukturalizačné konania;
  • spory súvisiace s arbitrážou;
  • Spory o zmenkách a šekoch;
  • súťažné spory;
  • nekalá súťaž a súdne spory týkajúce sa autorských práv;
  • Spory vyplývajúce z obchodovania na burze;
 • Mestský súd Bratislava IV:
  • občianske spory;
  • pracovnoprávne spory;
  • Konanie o dedičstve, konanie o notárskej úschove, konanie o potvrdení držby;
  • Ochranné opatrenia v občianskych veciach nariadené v inej krajine EÚ.

Obchodný register Bratislavského kraja bude vedený 3. Mestským súdom v Bratislave.

V Košiciach vznikne aj nový mestský súd, ktorý nahradí okresné súdy Košice I, II a Košice – okolie.

READ  Slovenský fotograf rozskočil kapelu, nepochybne od Beatles

Okresné súdy

Podľa reformy Počet okresných súdov na Slovensku sa zníži z 54 na 31pričom niektoré zo zrušených súdov (napr. Okresný súd Skalica, Okresný súd Ružomberok, Okresný súd Partizánsky) sa stanú pracoviskami okresných súdov, ktoré budú ich nástupcami.

Obchodnoprávne spory (Spravidla napr. spor dvoch podnikateľov o zaplatenie faktúry) nebudú riešiť všetky okresné súdy, ako je to v súčasnosti. S účinnosťou od 1. júna 2023 bude tento súdny spis spadať do pôsobnosti ôsmich vybraných okresných alebo mestských súdov.

s ohľadom na Pracovnoprávne spory, bude naďalej rozhodovať o týchto sporoch osem vybraných okresných alebo mestských súdov. Tento spis sa však presunie zo súčasných okresných alebo obecných súdov na úplne iné súdy. V Bratislave sa napríklad táto agenda presunie z 3. okresného súdu Bratislava na 4. mestský súd v Bratislave.

Krajské súdy

Počet krajských súdov sa z hľadiska reformy nezmenil, ale dochádza k zmene v príslušnosti jednotlivých krajských súdov. Táto zmena má zabezpečiť hlavný cieľ reformy, ktorým je špecializácia sudcov.

Občianskoprávne a trestné druhostupňové veci zostanú na všetkých ôsmich krajských súdoch, obchodné spory však budú postupované krajským súdom v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a prvostupňové rodinno-právne veci krajským súdom v Trnave. Žilina a Prešov. V praxi to napríklad znamená, že odvolania v obchodných sporoch budú namiesto doterajších ôsmich prejednávať len tri krajské súdy.

Správne súdy

Pokiaľ ide o správne súdy, reforma viedla k zriadeniu… Tri nové správne súdy prvého stupňa– Správny súd Bratislava, Správny súd Banská Bystrica, Správny súd Košice. Nové správne súdy začnú fungovať 1. júna 2023.

Zriadením troch nových správnych súdov uvedených vyššie bola reforma na úrovni správneho súdnictva ukončená. Na čele správneho súdnictva je Najvyšší správny súd, ktorý bol zriadený už skôr a funguje od 1. augusta 2021.

READ  Bulharský kriminálny príbeh "Dross Blaga" získal prvú cenu na filmovom festivale v Karlových Varoch - Variety

Pred reformou sa začalo a stále prebieha konanie

Vo všeobecnosti, ak sa na súde nachádza prípad, ktorý má byť vyriešený, postúpi sa na nástupnícky súd. Ak sa na súde prejednáva prípad, ktorý sa po reforme nevyrieši, ale už nebude mať právomoc, tieto „staré“ prípady pôvodný súd uzavrie a nebudú postúpené inému súdu.

Z tohto všeobecného pravidla existuje niekoľko výnimiek. Napríklad v prípade správnych súdov budú ku dňu nadobudnutia účinnosti reformy presunuté nevybavené veci z pôvodného správneho súdu na nový príslušný správny súd, alebo v prípade mestských súdov v Bratislave niektoré nevybavené veci. veci prejdú z pôvodného okresného súdu na mestský súd Nový príslušný orgán aj odo dňa nadobudnutia účinnosti reformy.

Zhrnutie a záver

Účelom novej „súdnej mapy“ je najmä sústrediť a špecializovať súdy a sudcov. Bude zaujímavé sledovať, ako sa nová „súdna mapa“ implementuje v praxi a či bude mať reforma len formálny charakter (zmena názvov súdov a pečatí), alebo či dôjde k skutočnému zjednodušeniu. Skrátenie dĺžky súdnych konaní na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *