Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu tvrdí, že Slovensko sa zaviazalo k vysokej úrovni bezpečnosti

Misia IRS (Integrated Regulatory Review Service) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu uviedla, že Slovensko je odhodlané zachovať a posilniť svoj regulačný rámec jadrovej a rádiologickej bezpečnosti, keďže sa pripravuje na spustenie tretieho reaktorového bloku v JE Mochovce. Tím tiež naznačil oblasti, v ktorých by sa mohol posilniť, napríklad zvýšením koordinácie medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do regulačného dohľadu.

IRRS uzatvorili 12-dňovú misiu na Slovensku 16. septembra. Misia sa uskutočnila na žiadosť vlády SR a jej hostiteľom bol Úrad jadrového dozoru SR. Misia získala podporu aj od iných subjektov so zodpovednosťou a dozornými funkciami v oblasti jadrovej a rádiologickej bezpečnosti, vrátane Úradu verejného zdravotníctva SR, príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Ministerstva vnútra SR, Národného inšpektorátu práce, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva dopravy a výstavby, Ministerstva životného prostredia, Slovenského ústavu merania.

Tím pozostávajúci zo 14 vyšších regulačných expertov z Austrálie, Kanady, Českej republiky, Fínska, Maďarska, Litvy, Holandska, Pakistanu, Portugalska, Rumunska, Španielska, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj štyroch zamestnancov MAAE, dospel k záveru, že Slovensko od misie IRRS posilnilo svoj regulačný dohľad a dosiahlo významný pokrok. Predchádzajúca misia v roku 2012 a pokračovanie v roku 2015. Po misii IRRS v tomto mesiaci bude nasledovať Integrované preskúmanie rádioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva, vyradenie z prevádzky a skorá oprava ( Artemis) služba. 2023.

Tím preveril regulačný dohľad nad zariadeniami a činnosťami, ktoré využívajú jadrové materiály a zdroje žiarenia, vrátane havarijnej pripravenosti a reakcie, vyraďovania z prevádzky, kontroly pracovnej expozície a všeobecného lekárstva.

Slovensko prevádzkuje štyri jadrové reaktory – dva v Mochovciach a dva v Jaslovských Bohuniciach na západnom Slovensku, ktoré spolu vyrábajú 52,3 % elektriny. Slovensko povolilo prevádzku bloku Mochovce 3, ktorý by mal byť plne funkčný do konca roka 2022.

READ  Slovensko sa rozdelilo v otázke návrhu Komisie na odrezanie prostriedkov EÚ z Maďarska - EURACTIV.com

„Tím IRRS identifikoval niekoľko oblastí dobrej výkonnosti a predložil odporúčania a návrhy regulačným orgánom,“ povedala vedúca tímu IRRS Dana Drábová, vedúca českého Štátneho úradu pre jadrovú reguláciu. „Jeho vhodné prijatie zvýši účinnosť rámca a regulačných funkcií v súlade s bezpečnostnými normami MAAE.“

Dobrá výkonnosť v rôznych regulačných oblastiach poukazuje na neustále zlepšovanie v Slovenskej republike od predchádzajúcich previerok IRRS. Jedným z nich je otvorený a transparentný prístup programu inšpekcií k pripravenosti a reakcii na núdzové situácie.

„Úrad jadrového dozoru SR si veľmi váži externé pripomienky k našim regulačným procesom a kontrolnej činnosti, najmä ak pochádzajú od renomovanej medzinárodnej organizácie, akou je Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu,“ povedala Marta Sčiaková, predsedníčka jadrového dozoru. Úrad Slovenskej republiky. „Na základe prijatých odporúčaní zlepšíme kvalitu organizačného výkonu na Slovensku.“

Tím IRRS predložil niekoľko odporúčaní a návrhov na ďalšie posilnenie slovenského regulačného systému a efektívnosti regulačných funkcií v súlade s bezpečnostnými štandardmi MAAE.

Medzi odporúčania a podnety vláde SR patria:

  • Vypracovať národný jadrový havarijný plán.
  • Zvýšenie funkčnej nezávislosti a zabezpečenia zdrojov pre odbory radiačnej ochrany ÚVZ SR, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a Ministerstvo dopravy a výstavby.
  • Zlepšenie spolupráce a koordinácie medzi rôznymi regulačnými orgánmi.

Odporúčania a návrhy pre subjekty s regulačnými povinnosťami zahŕňajú nasledovné:

  • Vytvorenie integrovaného administratívneho systému niektorými vládnymi agentúrami
  • Aplikujte viacúrovňový prístup k poskytovaniu organizačných funkcií.

Záverečná správa z misie bude predložená vláde SR približne o tri mesiace. Slovensko plánuje správu zverejniť.


Foto: Chladiace veže pre nový tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce v Mochovciach na Slovensku (s láskavým dovolením Reuters)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.