Kohézna politika EÚ: 1,4 miliardy EUR na hospodársky a sociálny rozvoj Írska a ekologickú transformáciu v rokoch 2021 – 2027 – Regionálna politika

Podrobnosti a stratégia týchto investícií sú stanovené v dohode o pridružení medzi Írskom a Komisiou, ktorá bola dnes oficiálne spustená.

Tieto fondy EÚ pomôžu Írsku riešiť regionálne rozdiely podporou inovácií a konkurencieschopnosti, umožnením digitálnej transformácie hospodárstva, investíciami do sociálneho začlenenia, odbornej prípravy v oblasti zručností a zamestnanosti a do ekologickej transformácie.

Zelená transformácia, inovácie a cezhraničná spolupráca

396 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) posilní regionálne inovačné ekosystémy zlepšením schopností novozaložených „technických univerzít“, ktoré budú pôsobiť ako regionálne znalostné centrá. Finančné prostriedky sa budú investovať aj do zvýšenia energetickej účinnosti bývania, čím sa pomôže rodinám ohrozeným energetickou chudobou a zároveň sa prispeje k ekologickému a spravodlivému prechodu.

EFRR tiež veľmi pomôže pri revitalizácii mestských centier. Investície zlepšia vzhľad a životaschopnosť malých a stredne veľkých miest v Írsku v súlade so zásadami Nový európsky Bauhaus.

Okrem toho sa 293 miliónov EUR vyčlení na európske programy cezhraničnej spolupráce na spoločné rozvojové a mierové aktivity v arktických a atlantických regiónoch a so severozápadnou Európou.

Napokon, 84 miliónov EUR z Fondu spravodlivého prechodu (JTF) podporí Midlands v Írsku na riešenie vplyvu prechodu z rašeliny na výrobu elektriny.

zamestnanosť a sociálne začlenenie

508 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu Plus (ESF+) prispeje k implementácii európskeho piliera Akčného plánu pre sociálne práva a prispeje k dosiahnutiu kľúčových sociálnych cieľov na úrovni EÚ.

Viac ako polovica balíka ESF+ prispeje k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia so zameraním na znevýhodnené skupiny. Viac ako 20 000 zraniteľných detí bude mať prospech zo zlepšeného prístupu k sociálnym službám prispôsobeným ich individuálnym potrebám. S cieľom uľahčiť sociálne a pracovné začlenenie znevýhodnených komunít ľudí s prisťahovaleckým pôvodom bude ESF+ financovať aj mentoring a odbornú prípravu v oblasti jazykových a sociálnych zručností.

Financovanie z ESF+ tiež zlepší šance ľudí na získanie zamestnania tým, že im poskytne odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie a vzdelávacie opatrenia. Zameriava sa na pomoc ľuďom, ktorí čelia väčším výzvam na trhu práce, vrátane viac ako 6 000 ľudí so zdravotným postihnutím. Celkovo je cieľom programu pomôcť do roku 2029 90 000 uchádzačom o zamestnanie zúčastniť sa školiaceho kurzu na rozvoj nových zručností.

READ  Analytici centrálnych bánk tvrdia, že nedostatok čipov predstavuje hrozbu pre priemysel

Odvetvie udržateľného rybolovu, akvakultúry a spracovania

Približne 142 miliónov EUR z Európskeho fondu pre morský rybolov a akvakultúru (EMFAF) umožní írskemu sektoru rybolovu a akvakultúry prispôsobiť sa súčasným výzvam. Financovanie podporí vykonávanie spoločnej politiky rybného hospodárstva, rast udržateľného modrého hospodárstva a zdravé, bezpečné a udržateľné riadenie morí a oceánov. Investície do sektorov rybolovu a akvakultúry tiež prispejú k zelenej transformácii Írska, a to podporou rozvoja malého pobrežného rybolovu prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Členovia kolégia povedali:

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa FerreraPovedal: „Dnešným prijatím Asociačnej dohody získa Írsko podporu na rozvoj svojho hospodárstva spravodlivým a ekologickým spôsobom, ktorý zabezpečí, že žiadny región nezostane pozadu. Od vstupu do Európskej únie v roku 1973 krajina využíva fondy kohéznej politiky na podporovať jeho transformáciu na modernú ekonomiku založenú na inováciách. Bude pokračovať v podpore v rámci tejto novej partnerskej dohody pri presadzovaní inovácií v írskych regiónoch a zároveň prispievať k zelenej transformácii a kvalite života v írskych mestách. Írsko má inteligentné, zelené a digitálna budúcnosť, ktorá je ďaleko v budúcnosti.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmidtdodal: V týchto náročných časoch je spravodlivý a inkluzívny trh práce a spoločnosť dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. ESF+ prinesie pozitívnu zmenu v každodennom živote ľudí v Írsku s osobitným zameraním na tých, ktorí potrebujú dodatočnú podporu, pomôže im nájsť si nové zamestnanie, naučiť sa inovatívne zručnosti a ochráni ich pred chudobou a sociálnym vylúčením.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov, Virgínia SinkevičiusPovedal: „Táto dohoda o partnerstve vytvorí priaznivé podmienky na podporu trvalo udržateľného rozvoja modrej ekonomiky v pobrežných, ostrovných a vnútrozemských regiónoch Írska. Zohrá kľúčovú úlohu pri zvyšovaní odolnosti sektorov rybolovu a akvakultúry a zároveň posilní ochranu morského prostredia.“ Podporí aj pobrežné komunity a prispeje k udržateľnému hospodárstvu Írska. Do roku 2050 bude uhlíkovo neutrálna.“

pozadie

READ  Slovensko, domov posledných európskych šerpov: inde v rozvíjajúcich sa krajinách Európy

V rámci politiky súdržnosti a v spolupráci s Komisiou každý členský štát pripravuje Dohodu o partnerstve, ktorá je strategickým dokumentom pre programovanie investícií z fondov politiky súdržnosti – ERDF, ESF+, Kohézneho fondu – JTF a EMFAF počas viacročného finančného rámec.

Asociačné dohody sa zameriavajú na priority EÚ, stanovujú stratégiu a investičné priority, ktoré si každý členský štát stanovuje. Poskytuje zoznam národných a regionálnych programov prispôsobených potrebám krajiny na realizáciu investícií na mieste, vrátane orientačného ročného finančného pridelenia pre každý program.

Asociačná dohoda s Írskom je v poradí 22. po Grécku, Nemecku, Rakúsku, Českej republike, Litve, Fínsku, Dánsku, Francúzsku, Švédsku, Holandsku, Poľsku, Bulharsku, Cypre, Portugalsku, Estónsku, Slovensku, Taliansku a Rumunsku. Chorvátsko, Slovinsko a Malta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.