Európsky franšízový a distribučný newsletter – Slovensko #28

Nový návrh zákona o minimálnej pokute za opakované porušenie zo strany predajcov potravín na Slovensku

pozadie

Na Slovensku súčasná regulácia týkajúca sa potravín stanovuje, že Úrad veterinárnej potravinovej správy (ďalej len „úrad“) uloží podnikateľovi poskytujúcemu potraviny (napríklad maloobchodnému predajcovi potravín) minimálnu pokutu vo výške 1 000 000 eur, ak sa dopustí konkrétneho porušenia Áno, už mu bola v stanovených lehotách dvakrát uložená pokuta. Takéto porušenie môže spočívať napríklad v podávaní hnilých hrušiek alebo iných potravín v tom istom obchodnom reťazci, za ktoré úrad už dvakrát pokutoval.

Čo sa týka rozsahu pokút za prvé a tretie porušenie rovnakého druhu, minimálna pokuta za tretie porušenie je tisíckrát vyššia ako prvá pokuta 1000 eur. Takáto legislatíva v podstate zbavuje autoritu jej diskrečnej právomoci, aby sa zohľadnili špecifické okolnosti každého porušenia, ako je jeho závažnosť, trvanie a dôsledky; Pokutu je povinný uložiť v minimálnej výške 1 000 000 €, ak sa preukáže tretie porušenie, aj keď vyhláška uvádza, že úrad bude pri ukladaní pokuty prihliadať na tieto veličiny.

Od roku 2014 úrad uložil minimálnu pokutu vo výške 1 000 000 eur v niekoľkých desiatkach prípadov, ktoré boli následne napadnuté na slovenských súdoch a väčšina z nich je v súčasnosti v štádiu riešenia, pretože zákonnosť predmetnej úpravy je v štádiu preskúmania Krajským úradom SR. súd. Nariadenie vraj nezákonne zasahuje do ústavných práv mimovládnych organizácií vlastniť majetok a do práva podnikať.

Navrhované zmeny

Vláda SR teraz navrhla upraviť príslušné nariadenie a znížiť minipokutu za uvedené porušenia. Minimálna pokuta by mala byť podľa návrhu stanovená vo výške 50 000 eur a o znížení svedčí aj fakt, že súčasný systém môže zničiť malé a stredné subjekty pôsobiace v potravinárstve a účinne eliminoval diskrétnosť oprávnenie uložiť pokutu vo výške primeranej povahe priestupku.

READ  Center for Business Events Thought Leadership, ACF, narodený na Slovensku

Navrhovanú novelu ešte musí schváliť slovenský parlament a predpokladá sa, že nadobudne účinnosť od 1. júna 2022. Keď nadobudne účinnosť, bude sa vzťahovať aj na akcie iniciované úradom, ktoré však nebudú ukončené do 31. mája 2022.

V prípade prijatia novely sa uvidí, či budú nové minimálne pokuty opätovne napadnuté pre ich pretrvávajúci nepomer k povahe porušovania zo strany drobných podnikateľov. Ako je uvedené vyššie, menšie, opakované porušenie rovnakého druhu (napr. ponúkanie na predaj hrušiek, ktoré zhnili následkom manipulácie zo strany zákazníkov a nie nevyhnutne v dôsledku nesprávneho konania samotného reťazca) budú dražitelia zachytení ako minimum. pomer k pokute môže byť stále spochybnený.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.