CMS Slovakia: Plaťte dane z oxidu uhličitého


Pohľady po:

autor: Natália Janušková, Spolupracovník v CMS Slovakia

Spoločnosti, ktoré podliehajú systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov a ktorých emisné kvóty boli počas päťročného obchodného obdobia 2008 – 2012 v súlade so slovenskou implementáciou smernice 2003/87 / ES bezplatne vyčlenené, môžu stále požadovať nelegálne dane z vrátenia oxidu uhličitého príslušné orgány do 12. apríla 2021.

Aj keď smernica 2003/87 / ES (v znení zmien a doplnení z roku 2011) v zásade uvádza, že prideľovanie emisných kvót je „bezplatné“, niektoré členské štáty EÚ majú emisné kvóty s daňou z oxidu uhličitého. Výsledkom je nielen rozpor s právnymi predpismi EÚ, ale aj slovenská legislatíva. Rovnaký problém sa týka aj ďalších členských štátov Európskej únie.

Slovenské spoločnosti, ktorým boli počas tohto päťročného obchodovacieho obdobia pridelené bezplatné emisné kvóty, zaplatili za obdobie daňového hodnotenia od 1. januára do 31. decembra 2011 daň z oxidu uhličitého vo výške 80%, čo je daň, ktorú zaviedol kontroverzný § 51 ( b) Zo slovenského zákona o dani z príjmov č. 595/2003. V mnohých prípadoch išlo o sumy v šesťmiestnom rozmedzí od eura.

Hlavné dôsledky rozsudku Európskeho súdneho dvora

Zlom nastal 12. apríla 2018, keď Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozhodnutí vo veci C-302/2017 zistil, že zavedenie emisných kvót Slovenskom v roku 2011 bolo v rozpore s pravidlami Európskej únie. Podľa záverov Európskeho súdneho dvora 80% daň z oxidu uhličitého vyberaná z bezplatných emisných kvót pripravuje spoločnosti takmer o celú peňažnú hodnotu ich emisných kvót.

80% daň z CO2 z bezplatných emisných kvót zbavuje spoločnosti takmer celej peňažnej hodnoty ich emisných kvót.

Výsledkom bolo, že spoločnosti nevenovali veľkú pozornosť znižovaniu emisií skleníkových plynov. Namiesto opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov spoločnosti previedli takmer všetok zisk z predaja a registrácie emisných certifikátov do slovenskej štátnej pokladnice. Aj keď zdaňovanie emisných kvót nebolo priamou daňou, takzvaný sekundárny poplatok nebol v súlade ani so smernicou 2003/87 / ES.

READ  Krain's NAKED Breast Breasthun Runed Fans: Photo Má silikón?

Právo na vymáhanie nezákonne uloženej dane z oxidu uhličitého

Spoločnosti, ktoré zaplatili nelegálne vybranú daň z CO2 za zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011, môžu svoje peniaze stále vymáhať. Za týmto účelom musia príslušným orgánom predložiť žiadosť o reštitúciu do 12. apríla 2021. Termín je 12. apríla 2021, pretože žiadosť o náhradu škody je možné podať po dobu troch rokov (rozsudok Európskeho súdneho dvora z 12. apríla, 2018).

Hypotetický záujem

Pretože nezákonne zaplatená daň z CO2 spĺňa zákonnú definíciu daňového preplatku (teda sumy, ktorá presahuje sumu dlžnej dane), môžu spoločnosti tiež požadovať úrok z omeškania, ktorý vznikne z dôvodu oneskoreného vrátenia daňových preplatkov.

záver

Aj keď právo na vrátenie dane zaplatenej za CO2 za zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011 už slovenská daňová legislatíva zakazuje, stále je možné požiadať o vrátenie dane podľa legislatívy o zodpovednosti štátu za škody vzniknuté v priebehu výkonu formálnej moci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *