Aktualizácie špecifické pre krajinu: Slovensko | | Aktuality

Hlavné navrhované zmeny DPH na Slovensku

Vláda na Slovensku v súčasnosti pripravuje zmeny v oblasti DPH zavedením novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela zatiaľ nebola prerokovaná v NR SR a v súčasnosti prebieha len medzirezortná konzultačná procedúra. Ak budú nové zmeny schválené, nadobudnú účinnosť v rokoch 2023 a 2024. Niektoré zo zmien, ktoré by mohli mať významný vplyv, sú:

Výdavky bez prípadného odpočtu DPH

Definícia tovarov a služieb bez prípadného odpočtu DPH bude upravená tak, že z nároku na odpočítanie DPH budú vylúčené výdavky, ktoré nie sú len výdavkami na podnikanie, ako sú napríklad pohostenie, pohostenie alebo reprezentácia. Nová definícia rozširuje výnimku z odpočtu DPH, pričom striktne vylučuje výdavky, ktoré nemožno považovať za výdavky na podnikanie. Kým doterajšia definícia striktne vylučuje výdavky na voľný čas a zábavu, nová definícia umožňuje širšie vyňatie rôznych výdavkov a výklad na základe skutočného druhu výdavkov a ich vzťahu k podnikaniu a transakciám platiteľa DPH.

Táto zmena má byť účinná od 1. januára 2023.

Úprava odpočtu DPH pri nezaplatených obchodoch

Platiteľ DPH, ktorý nezaplatí za dodaný tovar alebo službu do 90 dní po lehote splatnosti, bude povinný upraviť odpočet DPH a odpočítanú DPH tak vrátiť správcovi dane. Úprava odpočtu DPH sa týka obchodov, pri ktorých je dodávateľ povinný platiť DPH, teda netýka sa prípadov, keď je povinný platiť DPH odberateľ. Tento nový záväzok zahŕňa niekoľko podmienok.

Táto zmena má byť účinná od 1. januára 2023.

Nové požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

Na základe smernice EÚ 2020/287, ktorá zavádza určité požiadavky pre poskytovateľov platobných služieb, Slovensko v súčasnosti implementuje požadované zmeny. V zmysle navrhovanej novely je pre poskytovateľov platobných služieb nová povinnosť viesť podrobnú evidenciu príjemcov a platieb v súvislosti s poskytovanými cezhraničnými platobnými službami. Údaje z evidencie treba daňovému úradu predkladať každé tri mesiace. Cieľom tohto nového záväzku je riešiť rastúci elektronický obchod prostredníctvom cezhraničných transakcií a potenciálne vyhýbanie sa dani z pridanej hodnoty v Európskej únii.

READ  Fans defend Jennifer Aniston from backlash to the coronavirus-themed Christmas decoration

Táto zmena má byť účinná od 1. januára 2024.

Ak novely schváli slovenský parlament, slovenskí platitelia DPH budú povinní konať podľa toho a zosúladiť svoje existujúce politiky a administratívu s novou legislatívou. Vzhľadom na legislatívny proces môžu uvedené novely prejsť pred ich prijatím zmenami.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Gabor Butor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.