Stimuly očkovania na Slovensku: problémy s novým návrhom – zamestnanosť a ľudské zdroje

Na vytlačenie tohto článku sa stačí zaregistrovať alebo prihlásiť na Mondaq.com.

Nedávna iniciatíva by umožnila zamestnávateľom na Slovensku ponúkať zamestnancom dni voľna pred očkovaním a po ňom a finančnú motiváciu na očkovanie, ale vyvoláva potenciálne problémy s ochranou údajov a diskrimináciou.

Nedávno navrhovaná novela slovenského Zákonníka práce má za cieľ zvýšiť motiváciu očkovania proti COVID-19. Na dosiahnutie tohto cieľa by nová legislatíva mala zamestnávateľom umožniť motivovať zamestnancov k očkovaniu a umožniť im poskytnúť zamestnancom:

  • opustiť deň očkovania;
  • Dodatočná dovolenka po očkovaní od jedného do piatich dní; A
  • Finančný príspevok až do výšky 275 eur.

Tento krok prichádza v čase, keď snahy o urýchlenie očkovania smerujú na plató, medzi zamestnancami a bežnou populáciou, v čase, keď sa ľudia vracajú z prázdnin a deti nastupujú do škôl, a s rýchlo sa rozvíjajúcou treťou vlnou pandémie.

Vzhľadom na pozmeňujúci návrh poslanca mimokoaličnej strany je jeho politický osud otázny. Rovnako pochybné je aj načasovanie: ani prijatím prípadnej novely sa nepodarí rapídne zvýšiť zaočkovanosť zamestnancov a zmierniť tak priebeh tretej vlny epidémie. Okrem týchto otázok prináša novela niekoľko pracovnoprávnych ťažkostí, ktoré si vyžadujú riešenie.

Po prvé, súčasná legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov nedáva zamestnávateľom právo na prístup k informáciám o zdravotnom stave jednotlivých zamestnancov. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neposkytujú právny základ pre spracúvanie osobných údajov. Ani dobrovoľné poskytnutie údajov v prospech zamestnancov na základe takéhoto „motivačného“ (podmieneného) súhlasu nerieši otázku právneho základu spracúvania.

Neistá je aj odpoveď na otázku, či by prijatím predmetnej novely vznikol právny (zákonný) základ pre spracúvanie týchto údajov. Nielenže prednosť ochrany osobných údajov pred plnením povinností BOZP zdôraznil Slovenský národný inšpektorát práce (NIP) vo svojich usmerneniach (pozri sa sem), ale aj Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS): pravidlá ochrany osobných údajov majú prednosť pred zodpovednosťou za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (pozri sa sem).

READ  Neskrotný duch - katolícka spravodajská služba

Po druhé, ak sa novelou podarí vysporiadať sa s povinnosťami vyplývajúcimi z ochrany osobných údajov, je tu ďalšia prekážka v podobe pravidiel rovnakého zaobchádzania (nediskriminácie). Príručka NIP tiež zdôrazňuje skutočnosť, že zamestnávatelia nesmú zaobchádzať so zamestnancami odlišne na základe akýchkoľvek interne definovaných kritérií, ktoré nevychádzajú z povahy činností vykonávaných v zamestnaní alebo z okolností, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú. Je celkom jasné, že poskytnutie dovolenky alebo finančného príspevku bude závisieť od kritérií, ktoré nie sú založené na povahe činnosti, ale na zdravotných kritériách.

Rovnaké znenie bolo zavedené v júnovom nariadení EÚ (2021/953) o „Digitálnom certifikáte COVID EÚ“, v ktorom sa uvádza:

“Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii ľudí, ktorí nie sú očkovaní, napríklad zo zdravotných dôvodov.” (pozri sa sem)

Novela nijako nezohľadňuje túto kategóriu zamestnancov a vytvára tak v tomto smere diskriminačný rámec.

Záverom možno povedať, že myšlienka dotovať očkovanie takýmto priamočiarym krokom v čase, keď je spoločnosť frustrovaná protichodnými názormi zástancov a odporcov očkovania a vysoko neúčinných nástrojov podpory (očkovacia lotéria, sprostredkovanie odmien), si zaslúži pozornosť. Aj keď nemôžete spomaliť tretiu vlnu, pravdepodobne to pomôže pri štvrtej a možno aj pri každej ďalšej. Usmernenia pre nadnárodné giganty, ako sú Google a Amazon so sídlom v USA, môžu usmerňovať ich hodnotenie. Pri inšpirácii z oceánu je však dôležité zvážiť geografické a kultúrne aspekty. Amerika v porovnaní s Európou kladie väčší dôraz na koncept slobody a má liberálnejší postoj k osobným údajom. Naopak, Európa sa k týmto otázkam stavia konzervatívnejšie a snaží sa klásť väčší dôraz na rovnosť. Ak sa to nezmení, čo sa v krátkodobom horizonte určite neočakáva, nemôžeme očakávať posun od zamerania sa na ochranu osobných údajov v rámci očkovania.

Obsah tohto článku má poskytnúť všeobecný návod na danú tému. Za takýchto okolností sa odporúča využiť rady odborníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *