Prijatie kompletného systému skríningu priamych zahraničných investícií na Slovensku

Od 1. marca 2021 má Slovensko obmedzený režim priamych zahraničných investícií, ktorý sa vzťahuje len na kritickú infraštruktúru. Hneď po jeho prijatí však vláda začala pripravovať komplexnú legislatívu, ktorá by sa vzťahovala nielen na vybrané odvetvia, ale vo všeobecnosti na všetky zahraničné investície (v súlade s predpismi o PZI v iných členských krajinách EÚ). Po mnohých návrhoch a zdĺhavých rokovaniach bol tento nový systém nakoniec schválený koncom novembra 2022.

Presne dva roky po nadobudnutí účinnosti starého režimu PZI bude nový režim platiť od 1. marca 2023 a bude sa vzťahovať aj na obchody podpísané pred 1. marcom 2023, ale neuzavreté pred týmto dátumom..

Transakcie podliehajú skríningu PZI

Oznamovacia povinnosť vzniká, ak zahraničný investor, t. j. osoba alebo subjekt mimo Európskej únie, má v úmysle uskutočniť priamu alebo nepriamu investíciu do slovenského cieľa. Subjekt so sídlom v EÚ sa tiež kvalifikuje ako zahraničný investor, ak je kontrolovaný, financovaný alebo konajúci v zhode s fyzickou osobou alebo subjektom mimo EÚ, orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo subjektom, ktorý má účasť na kapitále tretej krajiny. .

Táto investícia môže byť:

 • akvizícia cieľového podniku (transakcia aktív);
 • Získanie účasti na cieli (akciová transakcia), čo znamená aspoň 25 % vlastného kapitálu/hlasovania pre nekritickú investíciu alebo 10 % pre významnú investíciu;
 • Zvýšiť účasť na cieli a príslušné prahové hodnoty sú 50 % pre nekritické investície a 20 %, 33 % alebo 50 % pre významné investície; alebo
 • Získanie kontroly nad cieľom inými prostriedkami (napr. kontrolou formovania právnických osôb).

Je zaujímavé, že zákon poznamenáva, že založenie podniku sa môže kvalifikovať aj ako zahraničná investícia, ak podnik udelí práva podnikateľovi (ktorý sa kvalifikuje ako zahraničný investor) s ohľadom na obchodné rozhodnutia cieľového subjektu. Pri financovaní transakcií (najmä skupinových úverov) tak bude potrebné riešiť potenciálne dopady priamych zahraničných investícií.

READ  Najväčšia vyhľadávacia spoločnosť na Slovensku

triediace systémy

Podľa nového zákona budú existovať tri skúšobné režimy:

 • Povinná kontrola – v prípade významných investícií. Platí povinnosť zmrazenia a pred uzavretím je potrebné získať súhlas FDI.
 • Dobrovoľná skúška – pre nekritické investície. Najprv existuje len konzultačný postup. Oznámenie sa musí podať pred uzávierkou, no uzávierka sa môže uskutočniť aj vtedy, ak postupy PZI ešte neboli ukončené.
 • z úradnej moci Preverovanie – pre všetky zahraničné investície, pri ktorých je dôvodný predpoklad, že môžu ohroziť alebo narušiť bezpečnosť alebo verejný poriadok v Slovenskej republike alebo bezpečnosť alebo verejný poriadok v Európskej únii. Len do dvoch rokov po uzavretí (v prípade významných investícií bez časového obmedzenia).

Odvetvia podliehajúce povinnej skúške

Na základe aktuálneho zoznamu tzv. kritických investícií by sa v prípade investície do slovenského cieľa vyžadovala povinná kontrola:

 • vlastní, prevádzkuje, spravuje alebo inak využíva kritickú infraštruktúru (pokrývajúcu širokú škálu oblastí od energetiky, dopravy, zdravotníctva a chemikálií až po informačné technológie);
 • Jej aktivity zahŕňajú položky s dvojakým použitím, vojenské vybavenie, strelné zbrane alebo biotechnológie;
 • poskytovanie digitálnych služieb – online trhovisko, online vyhľadávanie alebo cloudové služby;
 • identifikovaný ako subjekt hospodárskej mobilizácie;
 • zapojené do výroby, výskumu alebo vývoja hardvéru alebo komponentov kódovačov;
 • aktívny v mediálnom sektore (až na niekoľko výnimiek);
 • Toto je platforma na zdieľanie obsahu;
 • vydáva periodickú tlač alebo prevádzkuje online spravodajský portál; alebo
 • Pôsobí ako tlačová agentúra.

Vyššie uvedený zoznam je zatiaľ len orientačný. Konečný zoznam bude sprístupnený sekundárnou legislatívou, ktorá bude prijatá do 1. marca 2023.

Vyšetrovacie právomoci a potenciálne sankcie

Priame zahraničné investície poskytujú úradu široké vyšetrovacie právomoci vo vzťahu k zahraničným investíciám. Orgán by mal napríklad právo vykonávať ranné razie podobné tým, ktoré vyplývajú zo zákona o hospodárskej súťaži.

READ  Dobré ráno: Koener a Rusko idú do väzenia za 19-ročné účty (Podcast)

V prípade sankcií možno uložiť finančné sankcie za nedodržanie pravidiel až do výšky hodnoty transakcie alebo do výšky 2 % z globálneho obratu (na úrovni skupiny), podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

vyhliadky

Nový slovenský režim PZI konečne poskytne komplexný systém preverovania PZI, aj keď s veľmi krátkym časovým rámcom medzi prijatím a účinnosťou. To znamená, že zachytí aj transakcie, ktoré sú už podpísané a ešte nie sú uzavreté.

Okrem toho nový zákon vyvolal mnohé právne otázky, najmä čo sa týka rozsahu transakcií podliehajúcich povinnej kontrole, dôsledkov pre finančné transakcie či požiadavky na vykonanie kontroly priamych zahraničných investícií v prípade zvýšenia príspevku. Bude zaujímavé sledovať, ako sa to bude uplatňovať v praxi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.