Plán obnovy a odolnosti pre Európu a základne štátnej pomoci

Ako úspešne stiahnuť financovanie zo systému finančnej podpory EÚ.

Uplynulý rok bol pre všetky oblasti hospodárstva na celom svete ťažký. Vírus COVID-19 zničil trh práce, vystavil obchodné reťazce stresu alebo v najhoršom prípade úplne zastavil výrobu. V dôsledku krízy poklesla slovenská ekonomika v roku 2020 asi o 5,2%. Otázkou je, či je možné v roku 2021 znovu naštartovať ekonomiku?

Plán obnovy a odolnosti je odpoveďou na túto bezprecedentnú krízu, ktorej teraz čelí celá Európska únia. Jeho hlavným cieľom je udržať ekonomiku členských štátov EÚ pri živote vďaka obrovským verejným výdavkom. Európska komisia minulý týždeň schválila pozitívne hodnotenie Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, ktorý má Slovensku poskytnúť zdroje vo výške viac ako 6 miliárd eur do roku 2026. Očakáva sa, že tieto prostriedky budú použité na transformáciu a prispenie k hospodárskemu rastu udržateľnosť. Rozvoj skôr ako jednorazová kapitálová injekcia. Balík stimulov založený na znalostiach podnikateľského prostredia bude nielen zdôrazňovať, ale aj stanovovať príslušné pravidlá verejného obstarávania a štátnej pomoci. Opatrenia umožňujúce pridelenie finančných prostriedkov z národného systému obnovy a odolnosti musia byť v súlade s osobitnými predpismi platnými pre štátnu pomoc v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o činnosti Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Existujú však určité výnimky a pravidlá týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci vrátane všeobecných kolektívnych výnimiek a poskytovania minimálnej pomoci, ktoré stanovuje a schvaľuje samotná Európska komisia. Štátna pomoc je rozsiahla a zložitá téma, ktorú netreba podceňovať. Poskytovatelia služieb aj príjemcovia musia naopak prísne dodržiavať požiadavky na transparentnosť a oprávnenosť.

Pokiaľ ide o vládnu pomoc, UNHCR prvýkrát reagovalo na pandémiu 19. marca 2020 prijatím nástroja dočasného zotavenia, ktorý má pomôcť napraviť okamžité hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Umožňuje členským štátom úplnú flexibilitu pri uplatňovaní existujúcich pravidiel štátnej pomoci na podporu ekonomiky a zmiernenie dopadov pandémie. Jeho platnosť bola predĺžená do konca roku 2021.Martina Filipová

Martina Filipová Je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Boom & Smart Slovakia. Okrem právnej praxe v Slovenskej republike je Martina členkou lichtenštajnskej advokátskej komory, ktorá je registrovaná ako právnička so sídlom v EÚ. Počas svojej právnej praxe získala rozsiahle skúsenosti v poskytovaní právnych služieb vo všetkých právnych oblastiach, špecializovala sa na transakčné právne poradenstvo a poradenstvo v oblasti štátnej pomoci súvisiace s fondmi EÚ. Martina je tiež znalkyňou v odbore zahraničnoprávnych vzťahov vedenou na Ministerstve spravodlivosti SR.

V decembri 2020 komisia zverejnila jedenásť indikatívnych modelov štátnej pomoci v rámci plánu rekonštrukcie. Súvisí to s niekoľkými investičnými projektmi, ktoré majú pomôcť členským štátom pri koncipovaní ich národných plánov obnovy a odolnosti tak, aby boli v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Komisia konzultuje s členskými štátmi možné rozšírenie Všeobecné pravidlá pre výnimky zo zákazu.

READ  Európski daňoví poplatníci musia často platiť namiesto znečisťovateľov

Nariadenie o všeobecných výnimkách ustanovuje určité kategórie štátnej pomoci, ktoré sú zlučiteľné so Zmluvou o EÚ a bez ohľadu na to, či spĺňajú alebo nespĺňajú určité podmienky. Preto sú členské štáty vyňaté z povinnosti predchádzajúceho oznámenia a súhlasu Komisie. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v zmysle svojich konkrétnych opatrení výslovne ustanovuje podmienky poskytovania štátnej pomoci a možné požiadavky na prípadné ďalšie konzultácie a overovanie Protimonopolným úradom Slovenskej republiky alebo predchádzajúce oznámenie Komisii.

Na základe uvedených skutočností by som vás chcel upozorniť na všetky potenciálne riziká poskytovania štátnej pomoci, ktoré môže Komisia vyhlásiť za nezlučiteľné s vnútorným trhom. Na základe rozhodnutia komisie je preto poskytovateľ nelegálnej štátnej pomoci povinný inkasovať od príjemcu peňažnú čiastku úmernú protiprávnej pomoci vrátane úrokov. Rozhodnutie implementuje a implementuje členský štát v súlade s internými predpismi.

Akékoľvek ďalšie nároky, ktoré môžu vzniknúť, zahŕňajú nároky na náhradu škody od konkurencie príjemcu štátnej pomoci, ktoré sa uplatňujú voči členskému štátu aj voči samotnému príjemcovi. Môžu sa vyskytnúť aj určité otázky týkajúce sa nárokov na náhradu škody zo strany príjemcov štátnej pomoci voči jej poskytovateľovi. Aj keď škodu spôsobí príjemca, najnovšia prax Súdneho dvora tvrdí, že príjemca štátnej pomoci musí zabezpečiť, aby bol riadne informovaný o štátnej pomoci v súlade s právnymi predpismi EÚ. Ako potvrdil Európsky súdny dvor, obozretný dodávateľ by mal mať v zásade možnosť skontrolovať, či sú splnené podmienky pre opatrenia štátnej pomoci. Súčasná prax Európskeho súdneho dvora, Komisie a vnútroštátnych súdov je v rozpore so zásadou kompenzácie poskytovanej príjemcom štátnej pomoci. Hlavným dôvodom je, že prípadná kompenzácia poskytnutá príjemcovi by bola v rozpore so zákazom štátnej pomoci, pretože príjemca neoprávnenej štátnej pomoci by skončil v privilegovanom postavení. Právo príjemcu na náhradu škody by sa však malo za výnimočných okolností považovať za oprávnené, a to aj v prípade, že prijímajúci členský štát výslovne zaručuje, že akcia sa nepovažuje za vládnu pomoc v súlade s čl. 1 ZFEÚ alebo podlieha výnimke z oznamovacej povinnosti. Príjemca je povinný zdôvodniť takéto vyhlásenie.

READ  Prognóza východoeurópskeho trhu platenej televízie do roku 2026 - východná Európa pridá 6 miliónov predplatiteľov digitálneho televízneho vysielania - ResearchAndMarkets.com

Ako už bolo uvedené vyššie, následné hodnotenie zákonnosti poskytovania alebo prijímania štátnej pomoci môže mať významný vplyv na poskytovateľa aj príjemcu. Pri prideľovaní prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republike je potrebná opatrnosť. Na vylúčenie vyššie uvedených rizík dôrazne odporúčam odborné posúdenie poskytnutej pomoci z hľadiska jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom EÚ. Podobné pravidlá uplatniteľné na verejné obstarávanie v súčasnosti podliehajú legislatívnym zmenám vrátane akýchkoľvek kontrol a prípadných zmien a doplnení tohto nariadenia. Neváhajte vyhľadať odbornú právnu radu od našej právnickej firmy, aby ste sa vyhli zbytočnému poškodeniu alebo penalizáciám. boom a chytrý Má rozsiahle znalosti v oblasti práva štátnej pomoci a verejného obstarávania, pretože sme pomáhali ústredným orgánom pri systematickej príprave pravidiel štátnej pomoci vzťahujúcich sa na prideľovanie finančných prostriedkov EÚ. Doteraz sme sa podieľali na hodnotení niekoľkých vynucovacích pravidiel pre štátnu pomoc a verejné obstarávanie a ich súladu s právnymi predpismi EÚ pre súkromných a verejných klientov.Tento článok vám priniesol Boom a inteligentný.

28. júna 2021 o 0:10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *