Hetastarch vyvolal zmeny objemu hladujúceho adenómu a navrhovaný mechanizmus účinku

Príprava roztoku elektromagnetického žiarenia

Roztok elektromagnetického žiarenia, ktorý sme použili, sa skladá z troch zložiek: fyziologický roztok (soľanka), v ktorom pomáha optický kontrast – sodná soľ [4-(alpha-(4-diethylaminophenyl)-5-hydroxy-2,4disulfophenyl-methylidene)-2,5cyclohexadiene-1-ylidene]Vnútorná soľ dietylamóniumhydroxidu (patent Blue V, injekčný roztok 50 mg/2 ml, Guerbet, Francúzsko)6 a koloidný modifikátor rýchlosti-HES (tiež známy ako hydroxyetylškrob) (VOLUVEN Infusion Solution, 1 x 500 ml, Fresenius Kabi, Bad Homburg, Nemecko)7 bol vyriešený. Zmes formulácie EMR sme pripravili zmiešaním 500 ml izotonického fyziologického roztoku s 1 ml farebnej zložky (Patent Blue V) s následným zriedením HES natiahnutým do injekčnej striekačky s Combi-Stopper (zátka injekčnej striekačky) v pomere 3:7. za sterilných a apyrogénnych podmienok (cesta riedenia uzavretá) v digestore s laminárnym prúdením.

Výber vhodných pacientov a protokol manažmentu

Na gastroenterologické oddelenie Ústrednej vojenskej nemocnice bolo od 1. marca do 30. júna 2014 odoslaných 62 pacientov (19 žien a 43 mužov s priemerným vekom 56,8 a 61,1 roka). Pacienti boli vyberaní na EMR buď priamo na gastroenterologickom oddelení alebo po odporúčaní lekára na inom gastroenterologickom oddelení na Slovensku na preventívnu prehliadku. Pacientom boli počas rutinnej kolonoskopie diagnostikované sediace alebo semisediace adenómy hrubého čreva a konečníka (kódy diagnostickej skupiny ICD-10 D 12.0, D12.2-D12.8) s adenómami s veľkosťou od 5 do viac ako 40 mm najväčší rozmer. Kritériá vylúčenia pre polypektómiu (kontraindikácia EMR) boli krvné doštičky (PLT) menšie ako 50 x 109/l, pomer protrombínového času (INR) väčší ako 1,4, prerušenie antikoagulačnej alebo duálnej antikoagulačnej liečby menej ako sedem dní pred EMR. Počet pacientov (veľkosť vzorky n = 62), ktorí podstúpili polypektómiu s intervenciou EMR, bol typický pre 4 mesiace v nemocnici. Neboli použité žiadne iné kritériá výberu a/alebo vylúčenia. Všetkým pacientom počas obdobia vhodného na EMR bola podaná nová formulácia EMR.

Od všetkých pacientov bol získaný informovaný súhlas. Postup bol schválený Etickou komisiou Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok v súlade s platnou legislatívou SR8.

READ  Pár, ktorý zaútočil na ich synovca, uviedol, že by si mali „nechať ťažkosti na Slovensku a nie ich priviesť na Balbriggan“

Vo všetkých prípadoch bol roztok na submukóznu injekciu vopred pripravený v 10 ml injekčných striekačkách obsahujúcich buď izotonický fyziologický roztok, fyziologický roztok s epinefrínom, fyziologický roztok s metylénovou modrou alebo patentnú modrú V. špecifikovanú vyššie.

Manažérsky protokol sa riadil rutinne používaným postupom a bol vykonaný v súlade s príslušnými smernicami a predpismi. Jedinou zmenou štandardného aplikačného protokolu bolo nahradenie injekčných striekačiek obsahujúcich fyziologický roztok (fyziologický roztok), metylénovú modrú/patentovú modrú V a epinefrín injekčnými striekačkami obsahujúcimi novú formuláciu.

Počas endoskopického sedenia boli priľahlé tkanivá blízko podozrivého tkaniva injikované submukóznou injekciou cez endoskopický kanálik, čo viedlo k tvorbe bolusu v submukóznej oblasti a následným zmenám vo veľkosti a farbe v oblasti. V závislosti od pôvodne pozorovanej veľkosti nádoru bolo množstvo injikovaného roztoku elektromagnetického žiarenia 1 až 3 ml pre malé polypy s priemerom 5 mm a väčšie lézie, ako napríklad 40 × 50 mm, vyžadovali 50 až 80 ml roztoku elektromagnetického žiarenia. Neexistovali žiadne významné rozdiely v objemoch EMR roztokov v porovnaní s typickými objemami predtým aplikovaných EMR roztokov. Keď sa nové polypy zdvihli a stali sa viditeľnými v zornom poli, v prípade potreby sa aplikoval ďalší roztok elektromagnetického žiarenia. Zvýšené polypy sa odstránili pomocou multibakteriálnej slučky a odstránené tkanivá sa analyzovali na histológiu. Spravidla sa niekoľko polypov stalo viditeľných na niekoľko minút a boli odstránené v jednom kroku počas toho istého endoskopického sedenia. Rýchlosť hromadnej resekcie sa pre nové riešenie významne nelíšila. Vo všeobecnosti boli polypy menšie ako 20 mm vyrezané blokovým spôsobom, zatiaľ čo nad touto veľkosťou bola častejšia segmentálna resekcia. V niektorých prípadoch môžu byť polypy s veľkosťou asi 30 mm odstránené vo forme hrčky.

model bunkovej línie

Bunková línia ľudského kolorektálneho karcinómu HCT116 bola zakúpená od American Type Culture Collection (ATCC, CCL-247) a kultivovaná v rastovom médiu RPMI 1640 (Biosera, Kansas City, MO, USA). Rastové médium bolo doplnené 10% fetálnym hovädzím sérom a 1 x HyClone antibiotickým/antifungálnym roztokom (GE Healthcare, Little Chalfont, UK) a udržiavané v 5% CO atmosfére.2 vo zvlhčenom vzduchu pri 37°C. Pred experimentmi sa životaschopnosť buniek analyzovala testom s trypánovou modrou. Bunková línia bola overená ATCC Laboratory Authentication Service použitím Sangerovho sekvenovania. ATCC nedeklarovalo žiadnu kontamináciu mykoplazmami. Pred experimentmi boli vzorky buniek opäť testované na kontamináciu mykoplazmami farbením DNA a vizualizáciou fluorescenčnou mikroskopiou s negatívnymi výsledkami.

READ  Slovensko vs Taliansko: priamy prenos, aktualizácie záznamu a ako sledovať zápas majstrovstiev UEFA U-19 | 20.06.2022

Pre experimenty boli bunky nasadené do 96-jamkových platní s nízkou hustotou a udržiavané v kompletnom kultivačnom médiu počas 24 hodín. Bunky sa potom nechali hladovať vo fyziologickom roztoku bez živín počas 24 hodín, čím sa simulovala príprava pacienta pred operáciou elektromagnetickým žiarením.

Primárna bunková kultúra narástla na 10 000 buniek na jamku, pričom sa vytvorili plaky. Počas hladovania sa niektoré bunky oddelia a voľne plávajú v médiu. Voľne plávajúce bunky sme odstránili časťou tekutého média a potom sa odstránený objem obnovil pridaním rovnakého objemu fyziologického roztoku. Hoci fyziologický roztok oddeľuje časť vyhladovaných buniek, značná časť vyhladovaných buniek zostáva pripojená k hustotnej platni po pridaní fyziologického roztoku.

Pridajte kontrastnú kombináciu

Kombinácia elektromagnetického žiarenia bola aplikovaná na dve skupiny buniek – nestresované a po 24 hodinách hladujúce vo fyziologickom roztoku. Po 24 hodinách sa na hustotnú doštičku prilepili nezaseknuté bunky, zatiaľ čo v vyhladovaných bunkách sa museli voľne plávajúce bunky odstrániť a médium bolo najskôr doplnené fyziologickým roztokom. V oboch prípadoch posledný krok postupu spočíva v nahradení soľného média kompozíciou elektromagnetického žiarenia. Pre vyhladované bunky bola približne polovica objemu fyziologického roztoku nahradená EMR. Odhadovaný objem fyziologického roztoku nahradeného formuláciou EMR bol v rozsahu 100 ul. Ďalej sme pripravili dávku materiálov bez farebnej zložky. Vo všetkých prípadoch sa bunky vystavené roztoku sledovali počas 10 minút živého vysielania videa na viacrežimovom zobrazovacom senzore Cytation 3 Cell Imaging (BioTek Instruments, Inc.) a vizuálne sa hodnotili počet buniek, veľkosť buniek a zmena tvaru buniek. .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *